Ktl-icon-tai-lieu

Luật Tố Tụng Dân Sự

Được đăng lên bởi ruounganchen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luật Tố Tụng Dân Sự
-1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH (tín chỉ)
1. Tên môn học: Luật Tố tụng dân sự Việt Nam
2. Số đơn vị học trình: 03 (45 tiết)
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học
- Giúp sinh viên nhận thức được những kiến thức cơ bản của tố tụng dân sự, trình tự
thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân.
- Xây dựng phương pháp tư duy cho sinh viên về mặt khoa học để từ đó sinh viên tự
nghiên cứu, đánh giá, phê bình về các quy định của pháp luật hiện hành so với
những kiến
thức khoa học đã lĩnh hội được.
- Giúp cho sinh viên ứng dụng các kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề
phát sinh trong thực tiễn cuộc sống.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
- Quy định của pháp luật Việt Nam về phương thức giải quyết tranh chấp dân sự tại
Tòa án nhân dân.
- Các loại thủ tục tố tụng để giải quyết các vụ việc dân sự.
- So sánh trình tự giải quyết các loại vụ án tại Tòa án theo pháp luật Việt Nam.
3. Yêu cầu về các kiến thức tiên quyết
Môn học này học sau các môn học:
- Giới thiệu chung về hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Luật Dân sự.
- Luật Lao động.
- Luật Thương mại.Luật Tố Tụng Dân Sự
-2- Luật Đất đai.
- Luật Hôn nhân và Gia đình.Luật Tố Tụng Dân Sự
-3NỘI DUNG TÓM LƯỢC CỦA TỪNG CHƯƠNG
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (6 tiết)
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
- Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về đối tượng, phương pháp điều chỉnh và
khái niệm về Luật Tố tụng dân sự.
- Cung cấp các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự.
II. KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG
1. Khái niệm Luật Tố tụng dân sự:
- Đối tượng điều chỉnh: Là các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tố tụng
trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.
- Phương pháp điều chỉnh: Gồm có phương pháp định đoạt và phương pháp mệnh
lệnh.
- Khái niệm: Là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm
tổng hợp các quy phạm pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa các
chủ thể
trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự.
2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự:
2.1 Các nguyên tắc chung:

- Nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong tố tụng dân sự.
- Nguyên tắc bình đẳng quyền và nghĩa vụ.
- Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự.
- Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp
luật.
- Nguyên tắc xét xử tập thể.
- Nguyên tắc xét xử công khai.Luật Tố Tụng Dân Sự
-4...
Luật Tố Tụng Dân Sự
-1-
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH (tín chỉ)
1. Tên môn học: Luật Tố tụng dân sự Việt Nam
2. Số đơn vị học trình: 03 (45 tiết)
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học
- Giúp sinh viên nhận thức được những kiến thức cơ bản của tố tụng dân sự, trình tự
thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân.
- Xây dựng phương pháp tư duy cho sinh viên về mặt khoa học để từ đó sinh viên tự
nghiên cứu, đánh giá, phê bình về các quy định của pháp luật hiện hành so với
những kiến
thức khoa học đã lĩnh hội được.
- Giúp cho sinh viên ứng dụng các kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề
phát sinh trong thực tiễn cuộc sống.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
- Quy định của pháp luật Việt Nam về phương thức giải quyết tranh chấp dân sự tại
Tòa án nhân dân.
- Các loại thủ tục tố tụng để giải quyết các vụ việc dân sự.
- So sánh trình tự giải quyết các loại vụ án tại Tòa án theo pháp luật Việt Nam.
3. Yêu cầu về các kiến thức tiên quyết
Môn học này học sau các môn học:
- Giới thiệu chung về hệ thống pháp luật Việt Nam.
Luật Tố Tụng Dân Sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Tố Tụng Dân Sự - Người đăng: ruounganchen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Luật Tố Tụng Dân Sự 9 10 629