Ktl-icon-tai-lieu

Luật trọng tài thương mại 2010

Được đăng lên bởi dg-shell
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬT
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.
CHƯƠNG I :NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức
trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền,
nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của
Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước
ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.
Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài
1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động
thương mại.
3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng
Trọng tài.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên
thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.
2. Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng
Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.
3. Các bên tranh chấp là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước
ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.
4. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp phát sinh trong quan hệ
thương mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngoài được quy định tại
Bộ luật dân sự.
5. Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng
tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật
này.
6. Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm
trọng tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng
tài đó.

7. Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của
Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận.
8. Địa điểm giải quyết tranh chấp là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải
quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng
trọng tài quyết định nếu các bên không có thỏa thuận. Nếu địa điểm giải
quyết tranh chấp được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải
được coi là tuyên tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng
tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.
9. Quyết định trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình
giải quyết tranh chấp.
10. Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn
bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng tr...
LUẬT
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.
CHƯƠNG I :NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức
trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền,
nghĩa vvà trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của
Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tchức và hoạt động của Trọng tài nước
ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.
Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài
1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
2. Tranh chấp phát sinh giữac bên trong đó ít nhất một bên hoạt động
thương mại.
3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng
Trọng tài.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên
thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.
2. Thoả thuận trọng tài thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng
Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.
3. Các bên tranh chấp nhân, cơ quan, t chức Việt Nam hoặc nước
ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.
4. Tranh chấp yếu tố nước ngoài tranh chấp phát sinh trong quan hệ
thương mại, quan hệ pháp luật khác yếu tố nước ngoài được quy định tại
Bộ luật dân sự.
5. Trọng i viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng
tài hoặc Tòa án chỉ định đ giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật
này.
6. Trọng tài quy chế hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm
trọng tài theo quy đnh của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng
tài đó.
Luật trọng tài thương mại 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật trọng tài thương mại 2010 - Người đăng: dg-shell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Luật trọng tài thương mại 2010 9 10 508