Ktl-icon-tai-lieu

luật viên chức

Được đăng lên bởi thuong-thuong1
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
_________
Luật số: 58/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

LUẬT
VIÊN CHỨC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 2. Viên chức
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm
việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ
quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời
hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc
trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng
phụ cấp chức vụ quản lý.
2. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp
với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền quy định.
3. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành
nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành,
phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để
nhân dân giám sát việc chấp hành.
4. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực
vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2

5. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc
người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công
lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và
nghĩa vụ của mỗi bên.
Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức
Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc
nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của
pháp luật có liên quan.
Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực
hiện hoạt động nghề nghiệp.
2. Tận tụy phục vụ nhân dân.
3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề
nghiệp và quy tắc ứng xử.
4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám...
QUỐC HỘI
_________
Luật số: 58/2010/QH12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________
LUẬT
VIÊN CHỨC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòahội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 2. Viên chức
Viên chức công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm
việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ
quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Viên chức quản là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản thời
hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một s công việc
trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải công chức được hưởng
phụ cấp chức vụ quản lý.
2. Đạo đức nghề nghiệp các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp
với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do quan, tổ chức thẩm
quyền quy định.
3. Quy tắc ứng xử các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành
nhiệm vụ trong quan hệ hội do quan nhà nước thẩm quyền ban hành,
phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để
nhân dân giám sát việc chấp hành.
4. Tuyển dụng việc lựa chọn người phẩm chất, trình độ năng lực
vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
luật viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật viên chức - Người đăng: thuong-thuong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
luật viên chức 9 10 150