Ktl-icon-tai-lieu

Luật xây dựng

Được đăng lên bởi Thảo Uyên
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

v¨n phßng quèc héi

LuËt
cña Quèc héi
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
s è 1 6 / 2 0 0 3 / Q H 11 n g µ y 2 6 t h ¸ n g 11 n ¨ m 2 0 0 3 v Ò X © y d ù n g

C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001
cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng.
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng; quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸
nh©n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng x©y dùng.

§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong níc; tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi
®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Trêng hîp
®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy
®Þnh kh¸c víi LuËt nµy, th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.

§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. Ho¹t ®éng x©y dùng bao gåm lËp quy ho¹ch x©y dùng, lËp dù ¸n ®Çu t x©y
dùng c«ng tr×nh, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng
c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng
tr×nh, lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan
®Õn x©y dùng c«ng tr×nh.
2. C«ng tr×nh x©y dùng lµ s¶n phÈm ®îc t¹o thµnh bëi søc lao ®éng cña con ngêi, vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh, ®îc liªn kÕt ®Þnh vÞ víi ®Êt, cã thÓ
bao gåm phÇn díi mÆt ®Êt, phÇn trªn mÆt ®Êt, phÇn díi mÆt níc vµ phÇn trªn mÆt níc,
®îc x©y dùng theo thiÕt kÕ. C«ng tr×nh x©y dùng bao gåm c«ng tr×nh x©y dùng c«ng
céng, nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, n¨ng lîng vµ c¸c c«ng tr×nh
kh¸c.
3. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh bao gåm thiÕt bÞ c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng
nghÖ. ThiÕt bÞ c«ng tr×nh lµ c¸c thiÕt bÞ ®îc l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo thiÕt
kÕ x©y dùng. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ lµ c¸c thiÕt bÞ n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®îc
l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo thiÕt kÕ c«ng nghÖ.
4. Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®èi víi c¸c
c«ng tr×nh x©y dùng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o, di dêi, tu bæ, phôc håi; ph¸ dì c«ng tr×nh;
b¶o hµnh, b¶o tr× c«ng tr×nh.
5. HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt bao gåm hÖ thèng giao th«ng, th«ng tin
liªn l¹c, cung cÊp n¨ng lîng, chiÕu s¸ng c«ng céng, cÊp níc, tho¸t níc, xö lý c¸c chÊt
th¶i vµ c¸c c«n...
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
LuËt
cña Quèc héi
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
sè 16/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ X©y dùng
C¨n vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, sung theo NghÞ quyÕt 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001
cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng.
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1 . Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng; quyÒn nghÜa cña tæ chøc,
nh©n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng x©y dùng.
§iÒu 2 . §èi tîng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong níc; tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi
®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Trêng hîp
®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp quy
®Þnh kh¸c víi LuËt nµy, th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
§iÒu 3 . Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. Ho¹t ®éng x©y dùng bao gåm lËp quy ho¹ch x©y dùng, lËp ¸n ®Çu t x©y
dùng ng tr×nh, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt x©y dùng ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng
c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùngng tr×nh, qu¶n ¸n ®Çu t x©y dùngng
tr×nh, lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan
®Õn x©y dùng c«ng tr×nh.
2. C«ng tr×nh x©y dùng s¶n phÈm ®îc t¹o thµnh bëi søc lao ®éng a con ng-
êi, vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh, ®îc liªn kÕt ®Þnh vÞ víi ®Êt, cã thÓ
bao gåm phÇn díi mÆt ®Êt, phÇn trªn mÆt ®Êt, phÇn díi mÆt níc phÇn trªn mÆt níc,
®îc x©y dùng theo thiÕt kÕ. C«ng tr×nh x©y dùng bao gåm c«ng tr×nh x©y dùng c«ng
céng, nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, n¨ng lîng vµ c¸c c«ng tr×nh
kh¸c.
3. ThiÕt l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh bao gåm thiÕt c«ng tr×nh thiÕt c«ng
nghÖ. ThiÕt c«ng tr×nh c¸c thiÕt ®îc l¾p ®Æt vµong tr×nh x©y dùng theo thiÕt
x©y dùng. ThiÕt c«ng nghÖ c¸c thiÕt n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®îc
l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo thiÕt kÕ c«ng nghÖ.
4. Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®èi víi c¸c
c«ng tr×nh x©y dùngi, söa ch÷a, c¶i t¹o, di dêi, tu bæ, phôc håi; ph¸ c«ng tr×nh;
b¶o hµnh, b¶o tr× c«ng tr×nh.
5. thèng c«ng tr×nh tÇng thuËt bao gåm thèng giao th«ng, th«ng tin
liªn l¹c, cung cÊp n¨ng lîng, chiÕu s¸ng c«ng céng, cÊp níc, tho¸t níc, c¸c chÊt
th¶i vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c.
6. HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi bao gåm c¸c c«ng tr×nh y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o
dôc, thÓ thao, th¬ng m¹i, dÞch vô c«ng céng, c©y xanh, c«ng viªn, mÆt níc vµ c¸c c«ng
tr×nh kh¸c.
Luật xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật xây dựng - Người đăng: Thảo Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Luật xây dựng 9 10 729