Ktl-icon-tai-lieu

luật xây dựng

Được đăng lên bởi minhphucyb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NĐ 44/2015 về quy định quy hoạch
XD (Hiệu lực 30/6/2015, thay thế
NĐ 08/2005)

NĐ 47/2014 về bồi thường hỗ
trợ tái định cư(Hiệu lực
01/7/2014, thay thế NĐ
197/2004)

TT37/2014 về hướng dẫn bồi thường hỗ trợ
tái định cư(Hiệu lực 13/8/2014)

NĐ 59/2015 về quản lý dự án
đầu tư xây dựng(Hiệu lực
05/8/2015, thay thế NĐ
12/2009 )

NĐ 63/2014 về hướng dẫn
luật đấu thầu số 43/2013
(Hiệu lực 15/8/2014, thay thế
NĐ85/2009)

TT03/2015 về quy định mẫu hồ sơ mời
thầu xây lắp có hiệu lực từ 1/7/2015

Thông tư 04/2010 chuẩn bị thay thế

TT04/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí
đầu tư XD(Hiệu lực 15/7/2010, thay thế
TT05/2007)

Định mức 1776/2007 về định mức dự toán phần
XD ngày 16/82007 và định mức 1172/2012 sữa
chữa, bổ sung có hiệu lực ngày 26/12/2012
Định mức 1777/2007 về định mức dự toán phần
lắp đặt ngày 16/8/2007 và định mức 1173/2012
sữa chữa, bổ sung có hiệu lực ngày 26/12/2012
Định mức 1778/2007 về định mức dự toán sửa
chữa ngày 16/82007 và định mức 1129/2009 có
hiệu lực ngày 07/12/2009
Định mức 1784/2007 về định mức vật tư trong
XD có hiệu lực ngày 16/8/2007

QĐ 1300/QĐ-BXD về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng của BXD có hiệu
chực từ ngày 30/10/2015

TT 17/2000 phân loại vật liệu tính vào chi phí
trực tiếp trong dự toán xây lắp(Hiệu lực
29/12/2000)
TT17/2013 về việc xác định và quản lý chi phí
khảo sát(Hiệu lực 15/12/2013, thay thế
TT12/2008)

1. Luật đất đai số 45/2013 (Hiệu lực 01/7/2014,
thay thế luật đất đai số 13/2003)
2. Luật đấu thầu số 43/2013(Hiệu lực 01/7/2014,
thay thế luật đấu thầu số 61/2005)
3. Luật XD số 50/2014(Hiệu lực thi hành
1/1/2015, thay thế luật XD 16/2003)
4. Luật đầu tư công số 49/2014(Hiệu lực thi
hành 1/1/2015)
5. Luật nhà ở số 65/2014(Hiệu lực 1/7/2015,
thay thế luật nhà ở số 34/2009)

Định mức 1779/2007 về định mức dự toán phần
khảo sát có hiệu lực ngày 16/8/2007

TT01/2015 về việc đơn giá nhân công trong
quản lý chi phí đầu tư XD(Hiệu lực 15/5/2015)

NĐ 32/2015 về quản lý chi
phí(Hiệu lực 10/5/2015, thay
thế NĐ112/2009)

TT06/2010 về giá ca máy và thiết bị thi công
công trình(Hiệu lực 15/7/2010, thay thế
TT07/2007)
QĐ 1134/2015 về định mức hao phí gia
ca máy bị thi công và thiêt bị có hiệu
lực ngày 15/10/2015
QĐ 957/2009 về định mức chi phí quản lý dự
án và tư vấn XD ngày 29/9/2009
TT75/2014 về việc quy định chi phí thẩm tra
thiết kế (Hiệu lực 01/8/2014)

Tham khảo: NĐ 52/1999 về quy chế
quản lý đầu tư và xây dựng(Hiệu lực
23/7/1999, thay thế NĐ 42/1996 và NĐ
92/1997)

Bộ đơn giá địa phượng và văn b...
1. Lut đất đai s 45/2013 (Hiu lc 01/7/2014,
thay thế lut đất đai s 13/2003)
2. Lut đấu thu s 43/2013(Hiu lc 01/7/2014,
thay thế lut đấu thu s 61/2005)
3. Lut XD s 50/2014(Hiu lc thi nh
1/1/2015, thay thế lut XD 16/2003)
4. Lut đầu tư công s 49/2014(Hiu lc thi
nh 1/1/2015)
5. Lut n s 65/2014(Hiu lc 1/7/2015,
thay thế lut n s 34/2009)
NĐ 44/2015 v quy định quy hoch
XD (Hiu lc 30/6/2015, thay thế
NĐ 08/2005)
NĐ 47/2014 v bi thường h
tr tái định cư(Hiu lc
01/7/2014, thay thế NĐ
197/2004)
TT37/2014 v hướng dn bi thường h tr
i định cư(Hiu lc 13/8/2014)
NĐ 59/2015 v qun lý d án
đầu tư xây dng(Hiu lc
05/8/2015, thay thế NĐ
12/2009 )
NĐ 63/2014 v hướng dn
lut đấu thu s 43/2013
(Hiu lc 15/8/2014, thay thế
NĐ85/2009)
TT03/2015 v quy định mu h sơ mi
thu xây lp có hiu lc t 1/7/2015
NĐ 32/2015 v qun lý chi
phí(Hiu lc 10/5/2015, thay
thế NĐ112/2009)
TT04/2010 hướng dn lp qun lý chi p
đầu tư XD(Hiu lc 15/7/2010, thay thế
TT05/2007)
Định mc 1776/2007 v định mc d toán phn
XD ngày 16/82007 định mc 1172/2012 sa
cha, b sung có hiu lc ngày 26/12/2012
Định mc 1777/2007 v định mc d toán phn
lp đặt ngày 16/8/2007 định mc 1173/2012
sa cha, b sung có hiu lc ngày 26/12/2012
Định mc 1778/2007 v định mc d toán sa
cha ngày 16/82007 định mc 1129/2009
hiu lc ngày 07/12/2009
Định mc 1784/2007 v định mc vt tư trong
XD có hiu lc ngày 16/8/2007
Thông tư 04/2010 chun b thay thế
TT 17/2000 pn loi vt liu tính o chi p
trc tiếp trong d toán xây lp(Hiu lc
29/12/2000)
TT17/2013 v vic xác định qun lý chi p
kho sát(Hiu lc 15/12/2013, thay thế
TT12/2008)
Định mc 1779/2007 v định mc d toán phn
kho sát có hiu lc ngày 16/8/2007
TT01/2015 v vic đơn giá nn công trong
qun lý chi phí đầu tư XD(Hiu lc 15/5/2015)
TT06/2010 v giá ca máy thiết b thi công
công trình(Hiu lc 15/7/2010, thay thế
TT07/2007)
QĐ 1134/2015 v định mc hao phí gia
ca máy b thi công thiêt bhiu
lc ngày 15/10/2015
QĐ 957/2009 v định mc chi phí qun lý d
án tư vn XD ngày 29/9/2009
TT75/2014 v vic quy định chi phí thm tra
thiết kế (Hiu lc 01/8/2014)
B đơn giá địa phượng văn bn công b
h s điu chnh địa phương
TT02/2015 quy định v mc lương
chun gia tư vn trong nước áp dng
vi hình thc HĐ theo thi gian có hiu
lc 01/3/2015
TT86/2011 v qun lý, thanh toán vn ngân
ch n nước(Hiu lc 05/8/2011, thay thế
TT209/2009)
TT19/2011 v quyết toán d án hoàn thành
thuc vn ngân ch n nước(Hiu lc
01/4/2011, thay thế TT33/2007)
NĐ 37/2015 v qun lý HĐ
(Hiu lc 15/6/2015, thay thế
NĐ48/2010)
NĐ 46/2015 v qun lý cht lượng
công trình(Hiu lc 1/7/2015, thay
thế NĐ 15/2013)
TT10/2013(Hiu lc 9/9/2013, thay thế
TT27/2009) TT 09/2014 sa đổi, b
sung NĐ 15/2013
CV 2814/2013 v kim tra công tác nghim thu
công trình có hiu lc ngày 30/12/2013
Thông tư 15/2014 v quy chun k
thut quc gia v sn phm, ng hóa
vt liu XD(Hiu lc 01/11/2014, thay
thế TT11/2011)
NĐ71/2010 v lut n(Hiu lc 08/8/2010)
TT16/2010 hướng dn lut n(Hiu
lc t 16/10/2010) TT03/2010 b
sung, sa đổi TT16/2010(Hiu lc t
08/04/2014)
Chun b thay thế vì đã có lut n
mi s 65/2014
Tham kho: NĐ 52/1999 v quy chế
qun lý đầu tư xây dng(Hiu lc
23/7/1999, thay thế NĐ 42/1996 NĐ
92/1997)
QĐ 1300/QĐ-BXD v vic công b
danh mc th tc nh chính thuc
phm vi chc năng ca BXD có hiu
chc t ngày 30/10/2015
Luat trong XD hay su dung.mmap - 21-Nov-15 - Mindjet
luật xây dựng - Người đăng: minhphucyb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
luật xây dựng 9 10 586