Ktl-icon-tai-lieu

Luật xuất bản

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
SỐ 30/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ
XUẤT BẢN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về xuất bản.

C H ƯƠ NG I
NH ỮNG Q UY ĐỊNH C H UNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ
của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.
Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
xuất bản phẩm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
nhân dân và công dân Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá
nhân); tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
và cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam; trường hợp điều ước quốc tế mà

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác
thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Vị trí, mục đích của hoạt động xuất bản
Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng thông qua việc
sản xuất, phổ biến những xuất bản phẩm đến nhiều người nhằm giới thiệu tri
thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh
hoa văn hoá nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân,
nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam,
mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh
chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 4. Xuất bản phẩm
Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật
được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng
nước ngoài và còn được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh trên các vật
liệu, phương tiện kỹ thuật khác nhau.
Tài liệu theo quy định của Luật này bao gồm tài liệu tuyên truyền, cổ
động, hướng dẫn học tập, thi hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp
luật của Nhà nước; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; phòng chống thiên tai,
dịch bệnh; kỷ yếu hội thảo.

Điều 5. Bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm và bảo hộ quyền tác giả
1. Nhà nước bảo ...
LUT
CA QUC HI NƯC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA
VIT NAM
S 30/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 V
XUT BN
Căn cứ o Hiến pháp nước Cộng hoà hội chnghĩa Việt Nam
m 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghquyết s51/2001/QH10
ngày 25 tng 12 m 2001 của Quốc hội khoá X, k họp thứ 10;
Luật y quy định về xuất bản.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ
của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.
Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
xuất bản phẩm.
Điu 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
nhân dân và công dân Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá
nhân); tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
và cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam; trường hợp điều ước quốc tế mà
Luật xuất bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật xuất bản - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Luật xuất bản 9 10 618