Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi hanh-mai1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu 1
Phân tích, chứng minh (lý luận, thực tế) bản chất của nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do
dân và vì dân). Liên hệ thực tế?
Gợi ý
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước kiểu mới, có
bản chất khác với bản chất của các kiểu nhà nước bóc lột. Bản chất của nhà
nước xã hội chủ nghĩa do cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa và đặc điểm quyền lực
chính trị của chủ nghĩa xã hội quy định.
Ra đời từ cách mạng tháng Tám năm 1945, ngay từ những ngày đầu, nhà
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- nay là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam- đã thể hiện bản chất của một nhà nước gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi
ích của nhân dân, của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Đảng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Bản chất của nhà nước được
xác định trong hiến pháp năm 1992 ( đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 ); “
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức” ( điều 2).
Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể
hiện qua những đặc trưng cơ bản sau đây:
* Nhân dân là chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước
Nhà nước ta ngày nay là nhà nước do dân mà nòng cốt là liên minh công
nông và trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành.
Chủ thể cao nhất có quyền định đoạt quyền lực nhà nước là nhân dân. Không
một cá nhân nào hoặc một nhóm người nào có quyền quyết định quyền lực nhà
nước.
Với tư cách là chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước, nhân dân thực
hiện quyền lực dưới những hình thức khác nhau được Hiến pháp quy định. Hình
thức cơ bản nhất là nhân dân thông qua bầu cử để lập ra các cơ quan đại biểu
của mình. “ Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội
đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân
dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân” ( Điều 6 Hiến pháp
năm 1992). Nhân dân còn thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tham gia giám sát, kiểm tra
hoạt động của các cơ quan nhà nước.
* Nhà nước là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh
em trên lãnh thổ Việt Nam
1

Tính dân tộc của Nhà nước ta là một vấn đề có tính lịch sử, là truyền
thống lâu đời và là nguồn sức mạnh của nhà nước. Ngày nay, tính dân tộc của
nhà ...
ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu 1
Phân tích, chứng minh (lý luận, thực tế) bản chất của nhà nước cộng hòa
hội chủ nghĩa Việt Nam (nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa, của dân, do
dân và vì dân). Liên hệ thực tế?
Gợi ý
Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước kiểu mới,
bản chất khác với bản chất của các kiểu nhà nước bóc lột. Bản chất của nhà
nước hội chủ nghĩa do sở kinh tế hội chủ nghĩa và đặc điểm quyền lực
chính trị của chủ nghĩa xã hội quy định.
Ra đời từ cách mạng tháng Tám năm 1945, ngay từ những ngày đầu, nhà
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- nay nhà ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam- đã thể hiện bản chất của một nhà nước gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi
ích của nhân dân, của dân tộc ới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Đảng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Bản chất của nhà nước được
xác định trong hiến pháp năm 1992 ( đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 );
Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyềnhội
chủ nghĩa của nhân dân nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức” ( điều 2).
Bản chất của Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được thể
hiện qua những đặc trưng cơ bản sau đây:
* Nhân dân là chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước
Nhà nước ta ngày nay nhà nước do dân nòng cốt liên minh công
nông trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành.
Chủ thể cao nhất quyền đnh đoạt quyền lực nhà nước nhân dân. Không
một nhân nào hoặc một nhóm người nào quyền quyết định quyền lực nhà
nước.
Với cách chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước, nhân dân thực
hiện quyền lực dưới những hình thức khác nhau được Hiến pháp quy đnh. Hình
thức cơ bản nhất nhân dân thông qua bầu cử để lập ra các quan đại biểu
của mình. Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội Hội
đồng nhân dân là những quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân
dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân” ( Điều 6 Hiến pháp
năm 1992). Nhân dân còn thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tham gia giám sát, kiểm tra
hoạt động của các cơ quan nhà nước.
* Nhà nước biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh
em trên lãnh thổ Việt Nam
1
LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: hanh-mai1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 553