Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi lamnhatoai
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1877 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đại học quốc gia Tp. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP
THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT
Môn : Lý luận nhà nước và pháp luật

Chuyên đề 1: Bản chất của Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 2: Chức năng của Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 3: Hình thức của Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 4: Bộ máy Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 5: Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Chuyên đề 6: Bản chất và vai trò của pháp luật XHCN.
Chuyên đề 7: Hình thức pháp luật XHCN.
Chuyên đề 8: Ý thức pháp luật XHCN.
Chuyên đề 9: Thực hiện pháp luật.
Chuyên đề 10:. Điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật.
Tài liệu tham khảo :
1- Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật của Trường ĐH Luật Hà Nội, Nxb
CAND, 2008.
2- Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật của của Khoa Luật, ĐH Quốc gia
Hà Nội, 2005-2007.

1

3- Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật của Viện nghiên cứu Nhà nước
và pháp luật (năm 1995).
4- Đại hội ĐCSVN và những vấn đề cấp bách của khoa học về Nhà nước và pháp
luật. Viện NN và PL, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997.
5- Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) và các văn bản pháp luật về tổ chức
bộ máy nhà nước.
6- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Quốc hội thông qua ngày
03 tháng 6 năm 2008).
7. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI (năm 2011):

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XI

(các

Mục VII, VIII, IX);
8. Nghị quyết số 49 –NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược Cải
cách tư pháp đến năm 2020”;
9. Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 Hội nghị lần thứ 5 BCH TW khoá X
"Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ
máy nhà nước" v.v.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN
2

LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Biên soạn: PGS-TS Trương Đắc Linh

Chuyên đề 1:

BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC XHCN
I. KHÁI NIỆM BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC
1. Các quan niệm khác nhau về nguồn gốc Nhà nước và khái niệm bản chất Nhà
nước
a. Các thuyết phi Mác xít về nguồn gốc Nhà nước:
- Thuyết thần quyền.
- Thuyết gia trưởng.
- Thuyết bạo lực.
- Thuyết Khế ước xã hội.
- Ngoài ra còn có các học thuyết khác về nguồn gốc và bản chất nhà nước như:
Nhà nước phúc lợi chung, Nhà nước kỹ trị, Nhà nước hậu công nghiệp …
* Các học thuyết phi Mác xít nói trên đều mang tính chủ quan, đều vô tình hoặc
cố ý lảng tránh bản chất giai cấp của Nhà nước.
b. Học thuyết Mác-Lê-nin về nguồn gốc và bản chất Nhà nước:
Về nguồn gốc nhà n...
Đại học quốc gia Tp. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP
THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT
Môn : Lý luận nhà nước và pháp luật
Chuyên đề 1: Bản chất của Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 2: Chức năng của Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 3: Hình thức của Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 4: Bộ máy Nhà nước XHCN.
Chuyên đề 5: Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Chuyên đề 6: Bản chất và vai trò của pháp luật XHCN.
Chuyên đề 7: Hình thức pháp luật XHCN.
Chuyên đề 8: Ý thức pháp luật XHCN.
Chuyên đề 9: Thực hiện pháp luật.
Chuyên đề 10:. Điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật.
Tài liệu tham khảo :
1- Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật của Trường ĐH Luật Hà Nội, Nxb
CAND, 2008.
2- Giáo trình luận về nhà nước pháp luật của của Khoa Luật, ĐH Quốc gia
Hà Nội, 2005-2007.
1
Lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: lamnhatoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 665