Ktl-icon-tai-lieu

Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Hai Giang
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Hãy phân tích nguồn gốc nhà nước theo quan điểm học thuyết Mac-Lenin?
*Nguồn gốc NN theo Mác:
Các học giả theo quan điểm Mac Lênin giải thích nguồn gốc NN bằng phương pháp luận
của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, họ chỉ ra rằng NN ko phải
là 1 hiện tượng bất biến, vĩnh cửu mà nó là 1 phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh,
phát triển và tiêu vong. NN là sản phẩm của XH, nó xuất hiện khi XH phát triển đến 1
trình độ nhất định và do những nguyên nhân khách quan, NN sẽ diệt vong khi những
nguyên nhân khách quan đấy ko còn nữa.
Lịch sử Xh loài người đã trải qua 1 thời kỳ chưa có NN, đó là chế độ công xã nguyên
thủy. Đây là hình thái kinh tế XH đầu tiên của loài người. XH này chưa có giai cấp, chưa
có NN nhưng nguyên nhân làm xuất hiện NN đã nảy sinh từ trong XH này. Vì vậy để giải
thích nguồn gốc NN phải phân tích và tìm hiểu toàn diện về điều kiện KT-XH, cơ cấu tổ
chức của XH công xã nguyên thủy.
Cơ sở KT của công xã nguyên thủy là chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản
phẩm lao động. Mọi người đều bình đẳng trong sản xuất và sản phẩm lao động được phân
chia theo nguyên tắc bình quân. Do đó XH ko có người giàu, người nghèo, ko phân chia
giai cấp, ko có đấu tranh giai cấp. Cơ sở kinh tế đó đã quy định hình thức tổ chức, quản
lý của XH đó.
XH công xã nguyên thủy được tổ chức rất đơn giản, thị tộc là tế bào, là cơ sở cấu thành
XH. Thị tộc là hình thức tổ chức XH mang tính tự quản đầu tiên. Để tồn tại và phát triển
thị tộc cần đến quyền lực và hệ thống quản lý để thực hiện quyền lực đó. Hệ thống quản
lý của công xã thị tộc là Hội đồng thị tộc và Tù trưởng.
_Hội đồng thị tộc là cơ quan quyền lực cao nhất của thị tộc bao gồm các thành viên đã
trưởng thành.
_Tù trưởng do Hội đồng thị tộc bầu ra, là người đứng đầu thị tộc, có thể bị bãi miễn nếu
ko còn đủ tín nhiệm.
Quyền lực trong tổ chức thị tộc là quyền lực XH do tất cả các thành viên tổ chức ra và
phục vụ lợi ích của cả cộng đồng.
Tuy rằng trong XH công xã nguyên thủy chưa có NN nhưng quá trình vận động và phát
triển của nó đã làm xuất hiện những tiền đề về vật chất cho sự tan rã của tổ chức thị tộc bộ lạc và sự ra đời NN.
Trong quá trình sống và lao động sản xuất, con người ngày 1 phát triển hơn đã luôn tìm
kiếm và cải tiến công cụ lao động làm cho năng suất lao động ngày càng tăng. Đặc biệt
sự ra đời của công cụ lao động bằng kim loại làm cho sản xuất ngày càng phát triển, hoạt
động kinh tế của XH trở nên phong phú và đa dạng đòi hỏi phải có sự chuyên môn hóa về
l...
Câu 1: Hãy phân tích nguồn gốc nhà nước theo quan điểm học thuyết Mac-Lenin?
*Nguồn gốc NN theo Mác:
Các học giả theo quan điểm Mac Lênin giải thích nguồn gốc NN bằng phương pháp luận
của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, họ chỉ ra rằng NN ko phải
là 1 hiện tượng bất biến, vĩnh cửu mà nó là 1 phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh,
phát triển và tiêu vong. NN là sản phẩm của XH, nó xuất hiện khi XH phát triển đến 1
trình độ nhất định và do những nguyên nhân khách quan, NN sẽ diệt vong khi những
nguyên nhân khách quan đấy ko còn nữa.
Lịch sử Xh loài người đã trải qua 1 thời kỳ chưa có NN, đó là chế độ công xã nguyên
thủy. Đây là hình thái kinh tế XH đầu tiên của loài người. XH này chưa có giai cấp, chưa
có NN nhưng nguyên nhân làm xuất hiện NN đã nảy sinh từ trong XH này. Vì vậy để giải
thích nguồn gốc NN phải phân tích và tìm hiểu toàn diện về điều kiện KT-XH, cơ cấu tổ
chức của XH công xã nguyên thủy.
Cơ sở KT của công xã nguyên thủy là chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản
phẩm lao động. Mọi người đều bình đẳng trong sản xuất và sản phẩm lao động được phân
chia theo nguyên tắc bình quân. Do đó XH ko có người giàu, người nghèo, ko phân chia
giai cấp, ko có đấu tranh giai cấp. Cơ sở kinh tế đó đã quy định hình thức tổ chức, quản
lý của XH đó.
XH công xã nguyên thủy được tổ chức rất đơn giản, thị tộc là tế bào, là cơ sở cấu thành
XH. Thị tộc là hình thức tổ chức XH mang tính tự quản đầu tiên. Để tồn tại và phát triển
thị tộc cần đến quyền lực và hệ thống quản lý để thực hiện quyền lực đó. Hệ thống quản
lý của công xã thị tộc là Hội đồng thị tộc và Tù trưởng.
_Hội đồng thị tộc là cơ quan quyền lực cao nhất của thị tộc bao gồm các thành viên đã
trưởng thành.
_Tù trưởng do Hội đồng thị tộc bầu ra, là người đứng đầu thị tộc, có thể bị bãi miễn nếu
ko còn đủ tín nhiệm.
Quyền lực trong tổ chức thị tộc là quyền lực XH do tất cả các thành viên tổ chức ra và
phục vụ lợi ích của cả cộng đồng.
Tuy rằng trong XH công xã nguyên thủy chưa có NN nhưng quá trình vận động và phát
triển của nó đã làm xuất hiện những tiền đề về vật chất cho sự tan rã của tổ chức thị tộc -
bộ lạc và sự ra đời NN.
Trong quá trình sống và lao động sản xuất, con người ngày 1 phát triển hơn đã luôn tìm
kiếm và cải tiến công cụ lao động làm cho năng suất lao động ngày càng tăng. Đặc biệt
sự ra đời của công cụ lao động bằng kim loại làm cho sản xuất ngày càng phát triển, hoạt
động kinh tế của XH trở nên phong phú và đa dạng đòi hỏi phải có sự chuyên môn hóa về
lao động. Ở thời kỳ này diễn ra 3 lần phân công lao động:
_Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt
_Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp
_Thương nghiệp phát triển hình thành tầng lớp thương nhân
Sau 3 lần phân công lao động thì năng suất lao động tăng lên, sản phẩm lao động làm ra
cho XH ngày càng nhiều hơn dẫn đến sự dư thừa của cải so với nhu cầu tối thiểu cho sự
tồn tại của con người. Một số người trong thị tộc lợi dụng ưu thế của mình để chiếm đoạt
của cải dư thừa đó để biến thành tài sản riêng cho mình. Chế độ tư hữu đã hình thành
trong XH và ngày càng trở nên rõ rệt hơn--> đây là nguyên nhân kinh tế dẫn đến sự ra
đời của NN.
Xét về mặt XH, chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng làm xuất hiện các gia đình. Gia đình trở
Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mác Lê Nin - Người đăng: Nguyen Thi Hai Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Mác Lê Nin 9 10 605