Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn xin vào Đảng KNĐ 1

Được đăng lên bởi tovanduc90-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu 1-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
(Theo hướng dẫn đối tượng tự viết)
Kính gửi: Chi uỷ1:........................................................................................
Đảng uỷ:.......................................................................................
Tên tôi là:............................................... Sinh ngày........tháng.........năm................
Nơi sinh:...................................................................................................................
Quê quán: ……………………………………………………………………..
Dân tộc:........................ Tôn giáo.............................................................................
.....Trình độ học vấn: (Lớp …../10 hoặc lớp …/12) Trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ: ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nơi cư trú 2:..............................................................................................................
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:.......................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..............................................................................
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày …. Tháng … năm …….. tại:
…………………………………………………………………………………….
Được xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm...........tại Chi bộ: ...........
..................................................................................................................................
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng
của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi nhận thức được:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………...
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
(Theo hướng dẫn đối tượng tự viết)
Kính gửi: Chi uỷ
1
:........................................................................................
Đảng uỷ:.......................................................................................
Tên tôi là:............................................... Sinh ngày........tháng.........năm................
Nơi sinh:...................................................................................................................
Quê quán: ……………………………………………………………………..
Dân tộc:........................ Tôn giáo.............................................................................
.....Trình độ học vấn: (Lớp …../10 hoặc lớp …/12) Trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ: ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nơi cư trú
2
:..............................................................................................................
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:.......................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..............................................................................
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày …. Tháng … năm …….. tại:
…………………………………………………………………………………….
Được xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm...........tại Chi bộ: ...........
..................................................................................................................................
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng
của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi nhận thức được:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Mẫu 1-KNĐ
Mẫu Đơn xin vào Đảng KNĐ 1 - Trang 2
Mẫu Đơn xin vào Đảng KNĐ 1 - Người đăng: tovanduc90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu Đơn xin vào Đảng KNĐ 1 9 10 487