Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hơp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi tuana2tqt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG SỐ................CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
Mẫu số 2
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ông (bà).....................................tuổi.................nghề nghiệp..................................
- Hộ khẩu thường trú:.......................................................
- Đại diện cho (đối với tổ chức)..............................................................................
- Địa chỉ:..........................................................................
- Số điện thoại:..............................Fax:...........................
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ông (bà).....................................tuổi.................nghề nghiệp..................................
- Hộ khẩu thường trú:.......................................................
- Đại diện cho (đối với tổ chức).................................................................................
- Địa chỉ:..........................................................................
- Số điện thoại:..............................Fax:...........................
Thửa đất chuyển nhượng
- Diện tích:......................................
- Loại đất.........................................Hạng đất..................................
- Vị trí thửa đất................................
- Ranh giới thửa đất........................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:.............ngày........tháng..........năm.........
hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 3 Nghị định số.............../1999 NĐ – CP
ngày..........tháng..........năm 1999 của Chính phủ.
- Thời hạn sử dụng đất còn lại (đối với đất có quy định thời hạn sử dụng)...............
- Nguồn gốc lô đất:....................................................................................................
- Tài sản có trên đất:...................................................................................................
- Lý do chuyển nhượng quyền sử dụng đất:..............................................................
3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:
- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số)......…….đ, (bằng chữ).......………….đồng.
- Giá chuyển nhượng tài sản: (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có
trên đất) (bằng số)..................đ, (bằng chữ).....…………………………………………………..đồng.
- Tổng giá trị c...
HỢP ĐỒNG SỐ................CN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
Mẫu số 2
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ông (bà).....................................tuổi.................nghề nghiệp..................................
- Hộ khẩu thường trú:.......................................................
- Đại diện cho (đối với tổ chức)..............................................................................
- Địa chỉ:..........................................................................
- Số điện thoại:..............................Fax:...........................
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ông (bà).....................................tuổi.................nghề nghiệp..................................
- Hộ khẩu thường trú:.......................................................
- Đại diện cho (đối với tổ chức).................................................................................
- Địa chỉ:..........................................................................
- Số điện thoại:..............................Fax:...........................
Thửa đất chuyển nhượng
- Diện tích:......................................
- Loại đất.........................................Hạng đất..................................
- Vị trí thửa đất................................
- Ranh giới thửa đất........................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:.............ngày........tháng..........năm.........
hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 3 Nghị định số.............../1999 NĐ – CP
ngày..........tháng..........năm 1999 của Chính phủ.
- Thời hạn sử dụng đất còn lại (đối với đất có quy định thời hạn sử dụng)...............
- Nguồn gốc lô đất:....................................................................................................
- Tài sản có trên đất:...................................................................................................
- Lý do chuyển nhượng quyền sử dụng đất:..............................................................
3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:
- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số)......…….đ, (bằng chữ).......………….đồng.
- Giá chuyển nhượng tài sản: (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có
trên đất) (bằng số)..................đ, (bằng chữ).....…………………………………………………..đồng.
- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số).....…………đ, (bằng chữ)...............……………đồng.
- Số tiền người nhận chuyển nhượng đã đặt cọc trước cho người chuyển nhượng (nếu có) là
(bằng số).................................đ, (bằng chữ).....…………………………………………………..đồng.
- Thời điểm và phương thức trả tiền.....……………………………………………………..
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và các tài sản kèm theo cho bên nhận
chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực, giao đủ diện tích đúng hiện trạng và các giấy tờ có liên
quan đến thửa đất chuyển nhượng.
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.
- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức trả
tiền theo hợp đồng.
- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế trước bạ.
4. Các cam kết khác:
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đấtnguồn gốc hợp pháp, hiện
tại không tranh chấp. Nếu man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mẫu hơp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Trang 2
Mẫu hơp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Người đăng: tuana2tqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hơp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 9 10 758