Ktl-icon-tai-lieu

mẫu hợp đồng kinh tế

Được đăng lên bởi infocungsam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: /HĐKT
V/v ..........................................................................................................
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý và xây
dựng công trình;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 2010 tại Trung tâm Viễn thông Tam Đảo chúng tôi
gồm có:
A/ Đại diện bên A:
- Đại diện :

Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Tài khoản : ..............................
- MST

: ..............................

- Điện thoại : 
B/ Đại diện bên B:
- Đại diện :

Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính:
- Tài khoản :.
- MST

:

- Điện thoại :
Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều
khoản sau
Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp,
cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù,
với khối lượng công việc cụ thể như sau:
- Thu hồi cột bê tông đơn loại 6,5m

: 3 cột

- Thu hồi cột bê tông loại 6,5m

: 1 cột

- Dựng cột bê tông đơn 6,5m

: 3 cột

- Dựng cột bê tông đôi 6,5m

: 1 cột

- Đổ bê tông gốc cột đơn

:3ụ

- Đổ bê tông gốc cột ghép

:1ụ

- Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 0,5 km
- Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 2 km
- Căng chỉnh độ chùng cáp quang treo : 1 km
ĐIỀU III: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:
.........................................................................................
ĐIỀU IV: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
- Ngày khởi công :

Ngày

- Ngày hoàn thành :

Ngày ...... tháng ........năm 2010

...... tháng ......năm 2010

Điều V : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:
- Giá trị hợp đồng trước thuế là: 6.906.246đ
- Thuế VAT 10%:

690.625đ

- Tổng giá trị hợp đồng:

7.596.871đ

Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.
- Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết
toán và thanh lý hợp đồng.
Điều VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
+ Trách nhiệm A:
- Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.
- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải
quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.
+ Trách nhiệm bên B:
- Lập phương án thi công trên ...
C NG H H I CH NGHĨA VI T NAM
Đc l p - T do - H nh phúc
----------------------------
H P Đ NG KINH T
S : /HĐKT
V/v ..........................................................................................................
- Căn c o B lu tn s s 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;
- Căn c ngh đ nh s 16/NĐCP ny 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý và xây
d ngng trình;
- Căn c vào kh ng và nhu c u c a hai bên;
m nay, ny ....... tháng ....... năm 2010 t i Trung m Vi n thông Tam Đ o chúng tôi
g m :
A/ Đ i di n bên A:
- Đ i di n : Ch c v : Giám đ c
- Đ a ch tr s chính: ụ ở
- Tài kho n : ..............................
- MST : ..............................
- Đi n tho i :
B/ Đ i di n bên B:
- Đ i di n : Ch c v : Giám đ c
- Đ a ch tr s chính: ụ ở
- Tài kho n :.
- MST :
- Đi n tho i :
Hai bên cùng nhau bàn b c th ng nh t ký k t h p đ ng kinh t v i nh ng đi u ế ế
kho n sau
Đ i u I: N I DUNG H P Đ NG
n A đ ng ý giao cho bên B nh n thing công trình: D ch chuy n, căng ch nh tuy n cáp,
c t treo cáp t c ng tr i giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Tr m Vi n Thông Đ o Trù,
v i kh i l ngng vi c c th nh sau: ượ ư
- Thu h i c t tông đ n lo i 6,5m ơ : 3 c t
- Thu h i c t tông lo i 6,5m : 1 c t
- D ng c t bê tông đ n 6,5m ơ : 3 c t
- D ng c t bê tông đôi 6,5m : 1 c t
mẫu hợp đồng kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu hợp đồng kinh tế - Người đăng: infocungsam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
mẫu hợp đồng kinh tế 9 10 428