Ktl-icon-tai-lieu

mẫu văn bản

Được đăng lên bởi khachieupolice
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thanh tra chÝnh phñ
Sè: 1131/2008/Q§ - TTCP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2008

QuyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh mÉu v¨n b¶n
trong ho¹t ®éng thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o
Tæng Thanh tra
C¨n cø LuËt Thanh tra ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004;
C¨n cø LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o n¨m 1998; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña
LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o n¨m 2004 vµ n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 41/2005/N§-CP ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Thanh tra;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè136/2006/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung
mét sè ®iÒu cña LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 65/2008/N§-CP ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Thanh tra ChÝnh phñ;
Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ph¸p chÕ,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “MÉu v¨n b¶n trong ho¹t ®éng thanh
tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ”.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng
b¸o. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 1277/Q§-TTNN ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1998
cña Tæng Thanh tra Nhµ níc.
§iÒu 3. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ
tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, Thñ trëng c¬ quan nhµ níc cã
liªn quan; Ch¸nh thanh tra c¸c cÊp, c¸c ngµnh; Thñ trëng c¸c Côc, Vô, ®¬n vÞ thuéc
Thanh tra ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Tæng thanh tra

N¬i nhËn:
- Thñ tíng ChÝnh phñ;
- V¨n phßng ChÝnh phñ;
- Nh §iÒu 3;
- Tæng thanh tra, c¸c Phã Tæng thanh tra;
- Côc kiÓm tra v¨n b¶n-Bé T ph¸p ;
- C«ng b¸o;
- Lu VT, PC.

TrÇn V¨n TruyÒn

Danh môc mÉu v¨n b¶n trong ho¹t ®éng
thanh tra, khiÕu n¹i, tè c¸o

Tªn mÉu biÓu
MÉu v¨n b¶n vÒ thanh tra

Trang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33

MÉu sè

QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc thanh tra

01

QuyÕt ®Þnh gia h¹n thêi h¹n thanh tra

02

QuyÕt ®Þnh thay ®æi Trëng §oµn thanh tra

03

QuyÕt ®Þnh thay ®æi thµnh viªn ®oµn thanh tra

04

QuyÕt ®Þnh bæ sung thµnh viªn ®oµn thanh tra

05

QuyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ viÖc lµm g©y thiÖt h¹i

06

QuyÕt ®Þnh huû bá QuyÕt ®Þnh…

07

QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc kiÓm kª tµi s¶n

08

QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc niªm phong tµi liÖu

09

QuyÕt ®Þnh më niªm phong tµi liÖu

10

QuyÕt ®Þnh thu håi tiÒn

11

QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc thu håi tµi s¶n

1...
Thanh tra chÝnh phñ
Sè: 1131/2008/Q§ - TTCP
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp Tù do H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2008
QuyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh mÉu v¨n b¶n
trong ho¹t ®éng thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o
Tæng Thanh tra
C¨n cø LuËt Thanh tra ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004;
C¨n LuËt KhiÕu n¹i, c¸o n¨m 1998; LuËt söa ®æi, sung mét ®iÒu cña
LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o n¨m 2004 vµ n¨m 2005;
C¨n NghÞ ®Þnh sè 41/2005/N§-CP ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Thanh tra;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè136/2006/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh p
quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung
mét sè ®iÒu cña LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o;
C¨n NghÞ ®Þnh 65/2008/N§-CP ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Thanh tra ChÝnh phñ;
Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ph¸p chÕ,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “MÉun b¶n trong ho¹t ®éng thanh
tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ”.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, ngµy ®¨ng C«ng
b¸o. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 1277/Q§-TTNN ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1998
cña Tæng Thanh tra Nhµ níc.
§iÒu 3. trëng, T trëng quan ngang bé, quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ
tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, Thñ trëngquan nhµ níc
liªn quan; Ch¸nh thanh tra c¸c cÊp, c¸c ngµnh; Thñ trëng c¸c Côc, Vô, ®¬n thuéc
Thanh tra ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
N¬i nhËn:
- Thñ tíng ChÝnh phñ;
- V¨n phßng ChÝnh phñ;
- Nh §iÒu 3;
- Tæng thanh tra, c¸c Phã Tæng thanh tra;
- Côc kiÓm tra v¨n b¶n-Bé T ph¸p ;
- C«ng b¸o;
- Lu VT, PC.
Tæng thanh tra
TrÇn V¨n TruyÒn
Danh môc mÉu v¨n b¶n trong ho¹t ®éng
thanh tra, khiÕu n¹i, tè c¸o
mẫu văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu văn bản - Người đăng: khachieupolice
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
mẫu văn bản 9 10 215