Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình hóa hướng đối tượng với UML

Được đăng lên bởi pham-xuan-sinh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mô hình hóa hướng đối tượng
với UML

Tài liệu
† Zhiming Liu, Object-Oriented
Software Development with UML,
UNU/IIST Report
† 

2

Mô hình hóa
† Mô hình là kết quả của phân tích và thiết kế
† Là sự đơn giản hóa thực tế, cho phép hiểu
rõ hơn hệ thống cần phát triển
† Mô hình cho phép:
„ Cái nhìn trực quan về hệ thống đang có hoặc
hướng tới
„ Kiểm chứng hệ thống bởi khách hàng
„ Cung cấp những chỉ dẫn để xây dựng hệ thống
„ Tài liệu hóa hệ thống

3

Mô hình hóa
† Tồn tại nhiều cách mô hình hóa một hệ thống
„

Mô hình phù hợp sẽ làm cho việc giải bài toán dễ hơn

† Có nhiều mức chính xác của mô hình
„

Mô hình trừu tương -> làm mịn -> mô hình chi tiết

† Không có mô hình nào là đầy đủ
„

Cần tiếp cận (hiểu) hệ thống thông qua nhiều mô hình
khác nhau

† Mô hình tốt phải là mô hình phù hợp với thế
giới thực
4

Mô hình hóa hướng đối tượng
† Tăng tính độc lập của mô hình với các
chức năng yêu cầu
† Dễ dàng hơn trong việc thay đổi hoặc
thêm bớt các chức năng
† Gần với thế giới thực

5

Ví dụ về mô hình

Mô hình: Quả địa
cầu học sinh

Thế giới thực

Thế giới thực

Ôtô

Làm chủ

Con người

Đọc 

Sách

Mô hình

6

Ví dụ

7

Ngôn ngữ mô hình hóa
thống nhất UML
† Là ngôn ngữ mô hình hóa hướng đối
tượng
† Được thừa nhận như một chuẩn mặc
định của ngành CNTT
„ Real-time UML, Agent - UML

† Có nhiều tools và phương pháp dựa
trên UML
„ Rational rose
„ Rational Unified Process (RUP)
8

Unified Modeling Language
OMT-2
James Rumbaugh

OOPSLA 95

Booch´93
Grady Booch

OOSE
Ivar Jacobson

UML 0.8
Các phương pháp khác
UML 0.9

Đề nghị chuẩn OMG 1997

Chuẩn OMG 1997

UML 1.2

UML 1.0

UML 1.1

1998

UML 1.3

2001

UML 1.4

2003

UML 1.5

2005

UML 2.0

9

Mục đích của UML
† Biểu diễn toàn bộ hệ thống
† Tạo sự liên kết giữa các khái niệm
(concepts) về hệ thống và các artifacts thực
hiện được
† Vừa trực quan (hướng người dùng) vừa hỗ
trợ khả năng tự động hóa (máy)
† Một ngôn ngữ chung:
„ Sử dụng được với nhiều phương pháp khác nhau
„ Đáp ứng tất cả các giai đoạn trong phát triển
phần mềm
10

UML cho phép
† Hiển thị
„

Thông qua các ký pháp đồ họa có ngữ nghĩa xác
định

† Đặc tả
„

Một cách chính xác và toàn diện

† Xây dựng
„

Các lớp, các quan hệ có thể được ánh xạ vào
chương trình thực

† Làm tài liệu
„

Các biểu đồ, các ghi chú, các ràng buộc,…
11

Phạm vi ứng dụng
†
†
†
†
†
†
†

Hệ thống thông tin doanh nghiệp
Ngân hàng và các dịch vụ tài chính
Viễn thông
Giao thông
Quân sự và hàng không (hệ nhúng)
Khoa học
Các ứng dụng phân tán trên web

12

Ký phá...
Mô hình hóa hướng đối tượng
vi UML
Mô hình hóa hướng đối tượng với UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình hóa hướng đối tượng với UML - Người đăng: pham-xuan-sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Mô hình hóa hướng đối tượng với UML 9 10 761