Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi hieu260794
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

BÀI TẬP NHÓM THÁNG VÀ BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC BÀI TẬP
- Bài tập được soạn thảo và in trên khổ giấy A4.
- Định dạng: Lề trên: 2.0cm; lề dưới: 2.0cm; lề trái: 3.0cm; lề phải: 2.0cm;
kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines.
I.

BÀI TẬP NHÓM

Hình thức: Bài luận (không quá 5 trang A4)
1.

Phân tích các vấn đề pháp lý về hiệu lực theo không gian và thời gian của
điều ước quốc tế. Liên hệ thực tiễn.

2.

Phân tích các vấn đề pháp lý về hiệu lực của điều ước quốc tế với bên thứ
ba. Liên hệ thực tiễn.

3.

Phân tích các vấn đề pháp lý về bảo lưu điều ước quốc tế. Liên hệ thực tiễn.

4.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của điều ước quốc tế. Liên hệ
thực tiễn (chọn không quá 03 yếu tố để phân tích).

5.

Phân tích thực tiễn các quốc gia (Châu Âu và/hoặc Châu Mỹ) về giải quyết
mối quan hệ giữa điều ước quốc tế với pháp luật quốc gia.

6.

Phân tích thực tiễn các quốc gia Châu Á về giải quyết mối quan hệ giữa
điều ước quốc tế với pháp luật quốc gia. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
II.

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ

Hình thức: Bài luận (không quá 3 trang A4)
1.

Phân biệt điều ước quốc tế với công văn, văn kiện ngoại giao.

2.

So sánh để thấy được những điểm khác biệt giữa điều ước quốc tế (theo
quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm
2005) và Thỏa thuận quốc tế (theo quy định của Pháp lệnh ký kết và thực
hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007).

3.

Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết mối quan hệ
giữa điều ước quốc tế với văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

4.

Trình bày thực tiễn ký kết, gia nhập điều ước quốc tế của Việt Nam trong
lĩnh vực quyền con người.

5.

Trình bày thực tiễn ký kết, gia nhập điều ước quốc tế của Việt Nam trong
lĩnh vực tương trợ tư pháp.

6.

Trình bày thực tiễn ký kết, gia nhập điều ước quốc tế của Việt Nam trong
lĩnh vực môi trường.

...
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
BÀI TẬP NHÓM THÁNG VÀ BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC BÀI TẬP
- Bài tập được soạn thảo và in trên khổ giấy A4.
- Định dạng: Lề trên: 2.0cm; lề dưới: 2.0cm; lề trái: 3.0cm; lề phải: 2.0cm;
kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines.
I. BÀI TẬP NHÓM
Hình thức: Bài luận (không quá 5 trang A4)
1. Phân tích các vấn đề pháp về hiệu lực theo không gian thời gian của
điều ước quốc tế. Liên hệ thực tiễn.
2. Phân tích các vấn đề pháp về hiệu lực của điều ước quốc tế với bên thứ
ba. Liên hệ thực tiễn.
3. Phân tích các vấn đề pháp lý về bảo lưu điều ước quốc tế. Liên hệ thực tiễn.
4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của điều ước quốc tế. Liên hệ
thực tiễn (chọn không quá 03 yếu tố để phân tích).
5. Phân tích thực tiễn các quốc gia (Châu Âu và/hoặc Châu Mỹ) về giải quyết
mối quan hệ giữa điều ước quốc tế với pháp luật quốc gia.
6. Phân tích thực tiễn các quốc gia Châu Á về giải quyết mối quan hệ giữa
điều ước quốc tế với pháp luật quốc gia. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
II. BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
Hình thức: Bài luận (không quá 3 trang A4)
1. Phân biệt điều ước quốc tế với công văn, văn kiện ngoại giao.
2. So sánh để thấy được những điểm khác biệt giữa điều ước quốc tế (theo
quy định của Luật kết, gia nhập thực hiện điều ước quốc tế năm
2005) và Thỏa thuận quốc tế (theo quy định của Pháp lệnh kết thực
hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007).
3. Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết mối quan hệ
giữa điều ước quốc tế với văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ - Trang 2
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ - Người đăng: hieu260794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MÔN HỌC: PHÁP LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 9 10 873