Ktl-icon-tai-lieu

Môn kiến thức chung

Được đăng lên bởi tuanh7922
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC TÀI LIỆU
Ôn thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2014
Thi viết môn thi: Kiến thức chung
(Kèm theo thông báo số 472/TB-SYT ngày 24/6/2014 của Sở Y tế Yên Bái)
I. Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi
2013).
1. Chương I : Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều
7; Điều 8; Điều 11; Điều 12; Điều 13.
2. Chương 2: Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 26.
3. Chương IV: Điều 64.
4. Chương IX: Điều 110; Điều 111; Điều 112
II. Luật Viên chức năm 2010 (hiệu lực thi hành 01/01/2012)
1. Chương I: Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7;
2. Chương II: Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều
16; Điều 17; Điều 19
3. Chương III: Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 25; Điều 27; Điều
28; Điều 29; Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 44.
4. Chương IV: Điều 48;
5. Chương V: Điều 51; Điều 52; Điều 55; Điều 56.
6. Chương VI; Điều 58.
TÀI LIỆU
Ôn thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2014
Thi viết môn thi: Kiến thức chung
Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.
CHƯƠNG I

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Điều 1
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và
vùng trời.
Điều 2

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp.
Điều 3
Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn
trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm
no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Điều 4
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời
là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ
nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh
đạo Nhà nước và xã...

 !"#
$%&
(Kèm theo thông báo số 472/TB-SYT ngày 24/6/2014 của Sở Y tế Yên Bái)
'()*+,-./01-23/45/678/9:
!";<'
"'+=

'+= 
;'+=4
#'+=0
'>4 !"!65?@!"A!"A !" <
"'+=
'+=

;'+=

#'+=4
B'+=4
C'+=4

 !"#
$%&
(D
EFG
H(I(
JKEFL0MENFO4
Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

HPEQRS
PT"
 !"#$%!!& !'#()*#+,-+*.,/01!&
23*!4 !5*6-*7-68,%!*!9:#7 ;+.5*,!<.<76= :>6-
6= *?@
PT 
Môn kiến thức chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn kiến thức chung - Người đăng: tuanh7922
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Môn kiến thức chung 9 10 591