Ktl-icon-tai-lieu

MÔN KIÊN THỨC CHUNG

Được đăng lên bởi quynhnhu1900
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2165 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MÔN KIÊN THỨC CHUNG
PHẦN I
Câu 1 Trình bày vị trí, vai trò của Đảng CSVN trong hệ thống chính trị:
- KN: ĐCS là một bộ phận cấu thành và là hạt nhân chính trị lãnh đạo của hệ thống
chính trị. Sự lãnh đạo của ĐCS đối với hệ thống chính trị và đối với xã hội chủ
nghĩa nói chung và của nước ta nói riêng.
Điều 4 Hiến pháp ghi nhận: ĐCSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân VN,
đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả
dân tộc, theo chủ nghĩa Mac-Lê nin Và tư tưởng HCM, là lực lượng lãnh đạo nhà
nước và xã hội. Mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ của HP và PL.
- Đảng đề ra đường lối, chủ chương chính sách định hướng lớn cho sự phát
triển XH trong từng thời kỳ trên từng lĩnh vực.
- Đảng vạch ra những phương hướng và nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho việc
xây dựng và hoàn thiện nhà nước, cũng cố và phát triển hệ thống chính trị, thiết lập
chế độ dân chủ XHCN.
- Đảng đề ra những quan điểm và chính sách về công tác cán bộ; phát hiện, lựa
chọn những Đảng viên ưu tú và những người ngoài Đảng có phẩm chất và năng lực
giới thiệu vào các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị XH.
- Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình thông qua các Đảng viên và các tổ chức
bằng cach giáo dục Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu.
- Đảng thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường
lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đối với các Đảng viên, các tổ chức Đảng, các
cơ quan nhà nước và tổ chức XH.
- Đảng lãnh đạo chủ yếu thông qua Nhà Nước và các đoàn thể quần chúng.
- Về thực chất, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và XH là lãnh đạo
chính trị mang tính chất định hướng.
- Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và XH đã có nhiều đổi
mới, tạo tiền đề và phát huy vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng và đổi
miows hệ thống chính trị.
CÂU 2: Vị trí, vai trò của NN trong HTCT của nước ta?
- KN: NN là một bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nhưng nó luôn đứng ở vị trí
trung tâm vảu hệ thống đó và giữ vai trò quan trọng, là công cụ để thực hiện quyền
lực nhân dân, giữ gìn chặt tự kỹ cương và đảm bảo công bằng XH.
- NN là đại diện chính thức của toàn bộ dân cư, NN quản lý tất cả mọi công
dân và cư dân trong phạm vi lãnh thổ của mình.
- NN có chủ quyền tối cao trong lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại, có bộ
máy chính trị và có sức mạnh bảo đảm thực hiện quyền lực chính trị và bảo vệ chế
độ chính trị cuả NN.

- NN có PL, công cụ có hiệu lực nhất để thiết lập trật tự cương, quản lys mọi
mặt đời ...
MÔN KIÊN THỨC CHUNG
PHẦN I
Câu 1 Trình bày vị trí, vai trò của Đảng CSVN trong hệ thống chính trị:
 !"#
$% "&'&!"#"&'&(&
#) *&# +' *&&,#$
&-./&01#&23&&,# #& &4#23
&&5#67-8& #& &4#39 # :
93;#) < =,&2++>#/<3%+8#
+'(&$<?&@A:###B4B@ /CC=$
:#- +D#"&3+E#F1+'#'F%1
&5G/#H#D&BI,H#)%$
:# J#+E#+'##7,KE:EF>&!
(79%#&!+'3L#"1&5!"#3&0
09G/$
:#- J#6 &5F1-4#11M1&!3% 
?J#:#&,+NJ##+D&#&:#*OP#%
#&'&&!1E6 +'1@AG/$
:#%&!F% Q4#6 1:#&,1@A
R# #&19S:#&,,  &T&,#3#+E#U$
:#%&!4#1B&5 &!@A%&!+D#
"&3F13#670 :#"&'&1:#&,31@A:#31
E6 +'@AG/$
:#704#6 +'156VN#$
2-%3F% :#"&'&+'G/
 #+'#$
C+E#A :#"&'&+'G/*&-@&
'&3&--17 &T&!%6:W+'3(79%#@&
&XF!"#$
CÂU 2: Vị trí, vai trò của NN trong HTCT của nước ta?
8!"#+#*4A#>
#:!"#*#&J &T6 ?#34#S5%&!67-
%93#&J#QY%BZ+E#::4#R#G/$
&9&!A 9+36:W:?&4#
9+9#&@ Q$
*67-"& #)%"&&L#+"&#&3*
17*FA::%&!67-%:!0
:$
MÔN KIÊN THỨC CHUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN KIÊN THỨC CHUNG - Người đăng: quynhnhu1900
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
MÔN KIÊN THỨC CHUNG 9 10 127