Ktl-icon-tai-lieu

môn luật môi trường

Được đăng lên bởi le-hao
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3770 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Lê Thị Bích Ngọc.
Nguyễn Xuân Hòa.
Lê Văn Hảo.
Lê Thị Ngọc.
Nguyễn Trọng Nghĩa.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

ĐỀ TÀI : Các văn bản QPPL về
kiểm soát ô nhiễm môi trường nước

Giáo viên:ThS Nguyễn Thị Mai Hoa
Nhóm thảo luận: Nhóm 2

Phần 1: Tổng quan về nước
1. Sự đa dạng tài nguyên nước.
2. Thực trạng về sự suy thoái tài nguyên
nước ở Việt Nam.
3. Nguyên nhân tình trạng ô nhiễm nước ở
Việt Nam.

1. Sự đa dạng tài nguyên nước
Nước mặt

Nước
quốc tê

Nguồn
nước

Nước sinh
hoạt

Nước
dưới đất

1. Sự đa dạng tài nguyên nước
 Nước

mặt: là nước tồn tại trên bề mặt đất liền hoặc hải đảo.

 Nước

dưới đất: nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới
mặt đất.

 Nước

sinh hoạt: là nước dùng cho ăn uống, vệ sinh của con
người.

 Nguồn

nước sinh hoạt: ( là nguồn nước có thể cung cấp
nước sinh hoạt hoặc mới có thể xử lí thành nước sạch một
cách kinh tế.)

 Nguồn

nước quốc tế: ( là nguồn nước từ lãnh thổ Việt Nam
chảy sang lãnh thổ các nước khác, từ lãnh thổ các nước
khác chảy sang VN hoặc nằm trên biên giới giữa VN và
nước láng giềng.)

2. Thực trạng về suy thoái tài nguyên
nước ở Việt Nam
● ● Phân
ThựcNguồn Số
Chất
Số
Nguồn
Sự
lượng:
Tình
trạng
thiếu
nước do
Thực
trạng
●

Chất
lượng

Phân bố không đều theo không gian và thời
gian
Sự phân bố không đều giữa các vùng trong
nước
Nguồn nước dưới đất:có nguy cơ ô nhiễm do
các chất hữu cơ khó phân hủy và hàm lượng
vi khuẩn cao,do việc chôn gia cầm bị dịch
không đúng qui cách
Nguồn nước mặt:ô nhiễm ngày càng tăng về
mức độ và quy mô

3. Nguyên nhân
Do khai thác quá mức
tài nguyên nước và các
Do chưa kiểm soát tài nguyên liên quan
được các nguồn
thải và chưa quan
tâm đầu tư thỏa
Do gia tăng
đáng cho các hệ
nhanh về dân số:
Nguyên
thống thu gom, xử
lí các chất thải
nhân
lỏng, thải rắn.
Do tác động của biến đổi
khí hậu toàn cầu (nóng lên
toàn cầu)

Do nguyên nhân về
quản lí:

Một cửa nước thải của Khu công
nghiệp Tâm Thắng thải ra sông
Sêrêpốc

 Click

Nước sông Thị Vải bị ô nhiễm
nghiêm trọng


to edit Master text styles Click to edit Master text styles

◦ Second level

◦ Second level

◦ Third level

◦ Third level

 Fourth level

 Fourth level

 Fifth level

 Fifth level

Sông Tô Lịch hứng chịu nước và rác thải
của Thành phố.

 Click

Dòng sông Phú Lộc bị ô nhiễm nghiêm
trọng.


to edit Master text styles Click to edit Master text styles

◦ Second level

◦ Second level

◦ Third level

◦ Third level

 Fourth level

 Fourth level

 Fifth level

 Fifth level
...
THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Thị Bích Ngọc.
Nguyễn Xuân Hòa.
Văn Hảo.
Thị Ngọc.
Nguyễn Trọng Nghĩa.
môn luật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn luật môi trường - Người đăng: le-hao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
môn luật môi trường 9 10 907