Ktl-icon-tai-lieu

Môn luật sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi Mai Khanh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
1. Khái niệm.
Hiệp định TRIPs là văn bẳn đầu tiên đề cập đến chỉ dẫn địa lý. Trước đó, các
vấn đề liên quan đến chỉ dẫn nguồn gốc địa lý được xác định theo các thuật ngữ:
chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ. Nói cách khác chỉ dẫn địa lý là thuật ngữ
có nguồn gốc từ hai thuật ngữ chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ hàng hoá.
Khi tìm hiểu về chỉ dẫn địa lý trước hết ta tìm hiểu về hai khái niệm chỉ dẫn
nguồn gốcvà tên gọi xuất xứ hàng hoá.
- Chỉ dẫn nguồn gốc (Indication of source) là thuật ngữ xuất hiện sớm nhất
trong ba thuật ngữ trên. Từ xa xưa, trong giao lưu thương mại, các chủ thể thông
qua việc gắn các dấu hiệu trên sản phẩm để phân biệt sản phẩm hàng hoá của
mình với các sản phẩm hàng hoá của các chủ thể khác khi đưa chứng lưu thông
trên thị trường. Các dấu hiệu này có thể chỉ đơn thuần mang chức năng xác định
người tạo ra sản phẩm đó, có thể bao gồm cả chức năng xác định nơi mà sản
phẩm đó tạo ra.
Chỉ dẫn nguông gốc lần đầu tiên được đề cập đến trong công ước Pari (1883)
về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng công ước này chưa đưa ra khái niệm
cũng như các dấu hiệu của chỉ dẫn nguồn gốc. Kế thừa và phát triển công ước
Pari, thoả ước Madrid (1891)về đăng ký quốc tế nãhn hiệu hàng hóa quốc tế đã
quy định về chỉ dẫn nguồn gốc.
“Bất kì sản phẩm nào mang chỉ dẫn sai lệch và lừa dối mà qua đó, một
trong số các quốc gia thành viên của thoả ước Madrid hoặc một địa diểm tại
nước đó được chỉ dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp là nước hoặc địa điểm xuất xứ
hàng nhập khẩu vào bất kì quốc gia thành viên nào của thảo ước đều bị tịch
thu”.
Chỉ dẫn nguồn gốc được quy định trong thoả ước Madrid phải là dấu hiệu chỉ
dẫn chính xác về một quốc gia hoặc một địa điểm trong một quốc gia mà tại đó,
hàng hoá được tạo ra.
- Tên gọi xuất xứ hàng hoá (Appllations of orgin) thuật ngữ này cũng xuất
hiện lần đâu tiên trong công ước Pari nhưng mãi đến hiệp định Lisbon được kí
kết thì khái niệm tên gọi xuất xứ hàng hoá mới được chuẩn hoá. Theo điều 2,
hiệp định Lisbon.

“Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của nước, khu vực hoặc vùng lảnh
thổ dùng để chỉ đẫn cho sản phẩm bắt nguồn từ khu vực đó, có chất lượng hoặc
những tính chất đặc thù riêng biệt xuất phát từ môi trường địa lý, bao gồm yếu
tố tự nhiên và con người”.
Theo thoả ước Lisbon thì tên gọi xuất xứ hàng hoá cần có 4 điều kiện:
Thứ nhất là tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên gọi của một khu vực địa lý hoặc
một quốc gia cụ thể.
Thứ hai là tên gọi xuất xứ hàng hoá phải có chức năng chỉ dẫn về n...
ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
1. Khái niệm.
Hiệp định TRIPs là văn bẳn đầu tiên đề cập đến chỉ dẫn địa lý. Trước đó, các
vấn đề liên quan đến chỉ dẫn nguồn gốc địa lý đượcc định theoc thuật ngữ:
chỉ dẫn nguồn gốc tên gọi xuất xứ. Nói cách khác chỉ dẫn địa thuật ngữ
nguồn gốc từ hai thuật ngữ chỉ dẫn nguồn gốc tên gọi xuất xứ hàng hoá.
Khi tìm hiểu về chỉ dẫn địa trước hết ta tìm hiểu về hai khái niệm chỉ dẫn
nguồn gốcvà tên gọi xuất xứ hàng hoá.
- Chỉ dẫn nguồn gốc (Indication of source) thuật ngữ xuất hiện sớm nhất
trong ba thuật ngữ trên. Từ xa xưa, trong giao lưu thương mại, các chủ thể thông
qua việc gắn các dấu hiệu trên sản phẩm để phân biệt sản phẩm hàng hoá của
mình với các sản phẩm hàng hoá của các chủ thể khác khi đưa chứng lưu thông
trên thị trường. Các dấu hiệu này có thể chỉ đơn thuần mang chức năng xác định
người tạo ra sản phẩm đó, thể bao gồm cả chức năng xác định nơi sản
phẩm đó tạo ra.
Chỉ dẫn nguông gốc lần đầu tiên được đề cập đến trong công ước Pari (1883)
về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng công ước này chưa đưa ra khái niệm
cũng như các dấu hiệu của chỉ dẫn nguồn gốc. Kế thừa phát triển công ước
Pari, thoả ước Madrid (1891)về đăng quốc tế hn hiệu hàng hóa quốc tế đã
quy định về chỉ dẫn nguồn gốc.
“Bất sản phẩm nào mang chỉ dẫn sai lệch lừa dối qua đó, một
trong số các quốc gia thành viên của thoả ước Madrid hoặc một địa diểm tại
nước đó được chỉ dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp nước hoặc địa điểm xuất xứ
hàng nhập khẩu vào bất quốc gia thành viên nào của thảo ước đều bị tịch
thu”.
Chỉ dẫn nguồn gốc được quy định trong thoả ước Madrid phải là dấu hiệu chỉ
dẫn chính xác về một quốc gia hoặc một địa điểm trong một quốc gia tại đó,
hàng hoá được tạo ra.
- Tên gọi xuất xứ hàng hoá (Appllations of orgin) thuật ngữ này cũng xuất
hiện lần đâu tiên trong công ước Pari nhưng i đến hiệp định Lisbon được
kết thì khái niệm tên gọi xuất xứ hàng hoá mới được chuẩn hoá. Theo điều 2,
hiệp định Lisbon.
Môn luật sở hữu trí tuệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn luật sở hữu trí tuệ - Người đăng: Mai Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Môn luật sở hữu trí tuệ 9 10 510