Ktl-icon-tai-lieu

Môn nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi copnho79-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên: Trần Thị Bảo Phương
Lớp: H324

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN (LẦN 1)
MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT
Câu 1:
1.
Hệ thống chính trị:
Trình bày vị trí, a)
Khái niệm và đặc điểm HTCT:
chức năng các bộ

Khái niệm: HTCT là tổng hợp các lực lượng CT bao
phận cấu thành
gồm Đảng CS, Nhà nước, các tổ chức CT-XH hoạt động theo 1 cơ chế
và cơ chế vận
nhất định, nhằm mục đích bảo đảm quyền lực chính trị thuộc về nhân
hành của hệ
dân và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
thống chính trị
văn minh.
và
hệ
thống

Đặc điểm HTCT VN:
chính trị cơ sở
HTCT do 1 Đảng duy nhất lãnh đạo.
của nước ta hiện
Bản chất của HTCT XHCN thể hiện bản chất giai
nay.
cấp công nhân, là giai cấp tiên tiến, cách mạng, phấn đấu vì lợi ích
của nhân dân và dân tộc.
Bản chất dân chủ thể hiện việc giành, giữ và sử
dụng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Như vậy, bản chất giai cấp, dân chủ, thống nhất về lợi ích được hoàn
thiện cùng với quá trình xây dựng cách mạng XHCN VN.
b)
Cơ cấu HTCT:
Tổ chức bộ máy của HTCT nước ta xét về cơ cấu bao gồm: Đảng CS VN,
Nhà nước, các tổ chức CTXH, tổ chức XH hoạt động theo một cơ chế nhất
định dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, quản lý của Nhà nước nhằm thực hiện
quyền lực của nhân dân và các tổ chức CTXH tham gia quyền lực CT,
nhằm xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
c)
Phương thức hoạt động:

Đảng CS VN:
Vị trí: Đảng lãnh đạo đề ra đường lối, chủ trương, định
hướng hoạt động của HTCT.
Chức năng: Là điều kiện cần thiết và tất yếu bảo đảm
HTCT giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực
chính trị thuộc về nhân dân.
Cơ chế vận hành:

Đảng đề ra đường lối, chủ trương về phát triển KTXH, nguyên tắc
tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước và những quan hệ chủ
yếu trong đời sống xã hội.

Đảng giới thiệu các Đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực,
đạo đức để nhân dân lựa chọn bầu vào các chức vụ quan trọng trong
bộ máy nhà nước.

Đảng kiểm tra các cơ quan Nhà nước thể chế đường lối, chủ
trương thành các chính sách, pháp luật, nghị quyết của các tổ chức
CTXH và thông qua đó kiểm nghiệm và khắc phục hoàn thiện chủ
trương, đường lối của Đảng phú hợp với quy luật XH và lợi ích của
nhân dân.

Nhà nước:
Vị trí: Nhà nước là trung tâm, trụ cột của HTCT, có
1

-

-


-

-

Nhà nước mới có HTCT.
Vai trò: Nhà nước là bộ máy trực tiếp thực thi quyền
lực CT, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, ý chí nguyện
vọng của nhân dân. Quản lý nền kinh tế, văn hóa, xã hội, duy trì trật tự
anh ninh, quốc phòng....
Họ tên: Trần Thị Bảo Phương
Lớp: H324
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN (LẦN 1)
MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT
Câu 1:
Trình bày vị trí,
chức năng các bộ
phận cấu thành
chế vận
hành của hệ
thống chính trị
hệ thống
chính trị cơ sở
của nước ta hiện
nay.
1. Hệ thống chính trị:
a) Khái niệm và đặc điểm HTCT:
Khái niệm: HTCT tổng hợp các lực lượng CT bao
gồm Đảng CS, Nhà nước,c tổ chức CT-XH hoạt động theo 1 chế
nhất định, nhằm mục đích bảo đảm quyền lực chính trị thuộc về nhân
dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh.
Đặc điểm HTCT VN:
- HTCT do 1 Đảng duy nhất lãnh đạo.
- Bản chất của HTCT XHCN thể hiện bản chất giai
cấp công nhân, giai cấp tiên tiến, cách mạng, phấn đấu lợi ích
của nhân dân và dân tộc.
- Bản chất dân chủ thể hiện việc giành, giữ và sử
dụng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Như vậy, bản chất giai cấp, dân chủ, thống nhất về lợi ích được hoàn
thiện cùng với quá trình xây dựng cách mạng XHCN VN.
b) Cơ cấu HTCT:
Tổ chức bộ máy của HTCT nước ta xét về cấu bao gồm: Đảng CS VN,
Nhà nước, các tổ chức CTXH, tổ chức XH hoạt động theo một chế nhất
định dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, quảncủa Nhà nước nhằm thực hiện
quyền lực của nhân dân các tổ chức CTXH tham gia quyền lực CT,
nhằm xây dựng mục tiêu dân giàu, ớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
c) Phương thức hoạt động:
Đảng CS VN:
- Vị trí: Đảng lãnh đạo đề ra đường lối, chủ trương, định
hướng hoạt động của HTCT.
- Chức năng: điều kiện cần thiết tất yếu bảo đảm
HTCT giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực
chính trị thuộc về nhân dân.
- Cơ chế vận hành:
Đảng đề ra đường lối, chủ trương về phát triển KTXH, nguyên tắc
tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước những quan hệ chủ
yếu trong đời sống xã hội.
Đảng giới thiệu các Đảng viên phẩm chất chính trị, năng lực,
đạo đức để nhân dân lựa chọn bầu vào các chức vụ quan trọng trong
bộ máy nhà nước.
Đảng kiểm tra các quan Nhà nước thể chế đường lối, chủ
trương thành các chính ch, pháp luật, nghị quyết của các tổ chức
CTXH thông qua đó kiểm nghiệm khắc phục hoàn thiện chủ
trương, đường lối của Đảng phú hợp với quy luật XH lợi ích của
nhân dân.
Nhà nước:
- Vị trí: Nhà ớc trung tâm, trụ cột của HTCT, có
1
Môn nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn nhà nước và pháp luật - Người đăng: copnho79-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Môn nhà nước và pháp luật 9 10 504