Ktl-icon-tai-lieu

Môn tội phạm học

Được đăng lên bởi Tuấn Hải Đặng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 8 lần
a)Số liệu tội phạm được thống kê đồng nhất với số liệu tội
phạm rõ ?
SAI. bởi vì chỉ có số liệu thống kê tội phạm được quy định tại điều
5 Luật tố cáo VKSND năm 2002 và thông tư liên tịch số 01/2005
giữa VKSTC-TATC-BCA thì số liệu tội phạm được thống kê mới đồng
nhất với số liệu tội phạm rõ
b)Để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ cần căn
cứ vào tỷ lệ tăng, giảm số tội phạm và người phạm tội đã
bị phát hiện, xử lý
SAI. bởi vì phòng ngừa tội phạm bao gồm: tiến hành các hoạt
động phòng ngừa tội phạm(phòng ngừa XH)khôi phục ngnhân và
điều kiện phạm tội và phát hiện xử lý tội phạm mà trọng tâm là
hoạt động điều tra xét xử cải tạo người phạm tội. Do đó nếu đánh
giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ căn cứ vào tỷ lệ tăng, giảm
số tội phạm và người phạm tội đã bị phát hiện xử lý là chưa đầy
đủ
c)Sự thay đổi của pháp luật hình sự ko làm thay đổi cơ cấu
tình hình tội phạm
SAI cơ cấu THTP là thành phần, tỷ trọng sự tương quan giữa các
tội phạm, loại tội phạm trong 1 chỉnh thể THTP. Hiện nay BLHS
thường được sử dụng làm căn cứ, tiêu chí xác định cơ cấu THTP do
đó nếu có sự thay đổi của pháp luật hsự cũng làm thay đổi cơ cấu
THTP
d)Tất cả những tội phạm được thực hiện đều có vai trò
khía cạnh nạn nhân trong ngnhân và điều kiện phạm tội
SAI ko phải bất cứ tội phạm nào trong thực tế cũng có vai trò của
nạn nhân. Trong thực tiễn phòng chống tội phạm chỉ có 1 số loại
tội phạm mới có vai trò của nạn nhân như: tội xâm phạm sở hữu,
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩmè mới phải xem xét đến vai trò của
nạn nhân; còn như tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội về chức
vụ…èko có vai trò của nạn nhân

Câu 3: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
a)Không phải tội phạm nào được thực hiện cũng có khâu
hình thành động cơ và khâu thực hiện tội phạm
ĐÚNG. bởi vì căn cứ vào mức độ hoàn thành của cơ chế tâm lý
XH thì có 2 loại cơ chế là cơ chế bộc lộ đầy đủ và cơ c hế bộ lộ ko
đầy đủ. Trong cơ chế bộc lộ ko đầy đủ có 2 trhợp: 1 là hình thành
động cơ và kế hoạch hoá việc thực hiện tội phạm (nhưng ko có
khâu thực hiện tội phạm trong thực tiễn) và 2 là chỉ có khâu thực
hiện tội phạm trong thực tế như với lỗi vô ý: vô ý vì quá tự tin, vô
ý do cẩu thả TD: vô ý làm chết người…
b)Chỉ n~ tội phạm đã qua xét xử mới được coi là tội phạm
rõ
SAI, tội phạm rõ là số vụ tội phạm, ngừơi phạm tội đã bị phát
hiện, các cơ quan đã có thông tin và tiến hành giải quyết theo thủ
tục tố tụng hsự nhưng có 2 loại: 1 là loại đã qua xét xử bản án đã
có hiệu lực pháp lụât, 2 là loại ko qua giai đoạn xét xử, phụ thu...
a)Số liệu tội phạm được thống kê đồng nhất với số liệu tội
phạm rõ ?
SAI. bởi vì chỉ có số liệu thống kê tội phạm được quy định tại điều
5 Luật tố cáo VKSND năm 2002 và thông tư liên tịch số 01/2005
giữa VKSTC-TATC-BCA thì số liệu tội phạm được thống kê mới đồng
nhất với số liệu tội phạm rõ
b)Để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ cần căn
cứ vào tỷ lệ tăng, giảm số tội phạm và người phạm tội đã
bị phát hiện, xử lý
SAI. bởi vì phòng ngừa tội phạm bao gồm: tiến hành các hoạt
động phòng ngừa tội phạm(phòng ngừa XH)khôi phục ngnhân và
điều kiện phạm tội và phát hiện xử lý tội phạm mà trọng tâm là
hoạt động điều tra xét xử cải tạo người phạm tội. Do đó nếu đánh
giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ căn cứ vào tỷ lệ tăng, giảm
số tội phạm và người phạm tội đã bị phát hiện xử lý là chưa đầy
đủ
c)Sự thay đổi của pháp luật hình sự ko làm thay đổi cơ cấu
tình hình tội phạm
SAI cơ cấu THTP là thành phần, tỷ trọng sự tương quan giữa các
tội phạm, loại tội phạm trong 1 chỉnh thể THTP. Hiện nay BLHS
thường được sử dụng làm căn cứ, tiêu chí xác định cơ cấu THTP do
đó nếu có sự thay đổi của pháp luật hsự cũng làm thay đổi cơ cấu
THTP
d)Tất cả những tội phạm được thực hiện đều có vai trò
khía cạnh nạn nhân trong ngnhân và điều kiện phạm tội
SAI ko phải bất cứ tội phạm nào trong thực tế cũng có vai trò của
nạn nhân. Trong thực tiễn phòng chống tội phạm chỉ có 1 số loại
tội phạm mới có vai trò của nạn nhân như: tội xâm phạm sở hữu,
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩmè mới phải xem xét đến vai trò của
nạn nhân; còn như tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội về chức
vụ…èko có vai trò của nạn nhân
Môn tội phạm học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn tội phạm học - Người đăng: Tuấn Hải Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Môn tội phạm học 9 10 920