Ktl-icon-tai-lieu

một số bất cập luật lao động 2013 về vấn đề tiền lương

Được đăng lên bởi nguyenhang439
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những vấn đề bất cập về tiền lương trong BLLĐ 2012
Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, việc trả lương đúng cho người lao động giúp
đáp ứng nhu cầu thõa mãn của người lao động vừa nâng cao tinh thần làm việc cho người
lao động, do đó vấn đề tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của không chỉ người
lao động mà còn là của người sử dụng lao động, và đặc biệt là của các nhà làm luật Việt
Nam. Vì vậy chính sách cải cách tiền lương luôn được cải thiện qua các văn bản luật và
các nghị định cũng như thông tư hướng dẫn thi hành. Nhưng vấn đề tiền lương dựa trên
bộ luật lao động hiện hành vẫn còn một số bất cập đáng kể. Chẳng hạn áp dụng cách tính
lương làm thêm giờ cho người lao động cùng được áp dụng điều 97 của BLLĐ 2012 ra
nhưng mỗi công ty lại có một cách tính khác. Như ví dụ tình huống cụ thể dưới đây.
Ông Nguyễn Xuân Trường làm việc cho 1 công ty 100% vốn nước ngoài với
vị trí là nhân viên văn phòng. Công ty áp dụng chế độ làm việc 8 giờ/1 ngày; 26 ngày
làm việc/1tháng; ngày nghỉ hàng tuần là các chủ nhật (không hưởng lương), và trả
lương theo tháng. Vào ngày quốc khánh 2/9/2013 vừa rồi ông có đi làm nhưng cuối
tháng công ty của ông chỉ hoạch toán tiền làm O.T là 8h x 300% x T ( T là khoảng
lương tính cho 1h) tức là bằng 300% ngày làm việc bình thường. Trong khi đó, theo
ông được biết bạn ông, ông Tiến làm công nhân dệt cho một công ty Hàn quốc ở
Bình Dương, ông Tiến làm theo ca, mỗi ngày làm 8h/ca cũng đi làm vào ngày nghỉ lễ
này thì lại được nhận một khoảng tiền O.T là 8h x 300% x T + 8h x T tức là bằng
300% ngày làm việc bình thường cộng với lương bình thường được hưởng của ngày
hôm đó. Liệu công ty đã tính sai tiền O.T trong ngày nghỉ lễ cho ông Trường?
Hiện nay do chưa có văn bản cụ thể nào hướng dẫn chi tiết đối với nội dung Điều
97 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) nên có thể đưa ra một số quan điểm sau:
Trước hết, xin được trích Điều 97 BLLĐ như sau:
“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền
lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
1

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương
ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương
tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm v...

Việt Nam cũng như trên thế giới, việc trả lương đúng cho người lao động giúp
đáp ứng nhu cầu thõa mãn của người lao động vừa nâng cao tinh thần làm việc cho người
lao động, do đó vấn đề tiền lương luôn mối quan m hàng đầu của không chỉ người
lao động còn của người sử dụng lao động, đặc biệt của các nhà làm luật Việt
Nam. vậy chính sách cải cách tiền lương luôn được cải thiện qua các văn bản luật
các nghị định cũng như thông hướng dẫn thi hành. Nhưng vấn đề tiền lương dựa trên
bộ luật lao động hiện hành vẫn còn một số bất cập đáng kể. Chẳng hạn áp dụng cách tính
lương làm thêm giờ cho người lao động cùng được áp dụng điều 97 của BLLĐ 2012 ra
nhưng mỗi công ty lại có một cách tính khác. Như ví dụ tình huống cụ thể dưới đây.
 !"#$%&'()*$*
+,$!-./01'23456$%&7#8$9:$
$%&829$;$<$2=>?'@AB$C
D20E$$F)?28G8HIJK'L$%)
2'=J';M2$%N0"$7OH(O">"$?C
,AP$QH($$%&R#0"?LBD
'S5M'B'"5$%'!3&%6'T$F)@
RUB'"5$%DJB%V$$%78JW$%$$;
$RMS%6?CN0"$7OH(O"X7O"P$Q
H($$%&R#6*R#S@=J$
'%L0&'Y,ZJN0"$;'"#[
Hiện nay do chưa văn bản cụ thể nào hướng dẫn chi tiết đối với nội dung 
G\6J6>A nên có thể đưa ra một số quan điểm sau:
Trước hết, xin được trích Điều 97 BLLĐ như sau:
]G\0"$%-%#B$%&$J-%
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền
lương theo công việc đang làm như sau:
a) o ngày thường, ít nhất bằng 150%;
1
một số bất cập luật lao động 2013 về vấn đề tiền lương - Trang 2
một số bất cập luật lao động 2013 về vấn đề tiền lương - Người đăng: nguyenhang439
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
một số bất cập luật lao động 2013 về vấn đề tiền lương 9 10 526