Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn tập luật hiến pháp

Được đăng lên bởi ngocvubeocsgt-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2374 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Một số câu hỏi ôn tập luật hiến pháp :
1. Tại sao Khoa học Luật Hiến pháp là môn khoa học pháp lý chuyên ngành?
2. Phân tích đối tượng nghiên cứu của Khoa học luật hiến pháp.
3. Phân tích đối tượng điều chỉnh của Ngành luật hiến pháp.
4. Nguồn của ngành luật hiến pháp.
5. Phân tích các đặc điểm của quy phạm pháp luật hiến pháp.
6. Phân tích các đặc điểm của quan hệ pháp luật hiến pháp.
7. Phân tích các đặc điểm của Hiến pháp.
8. Tại sao Nhà nước chủ nô và phong kiến chưa có Hiến pháp?
9. Tại sao trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam chưa có Hiến pháp?
10. Trình bày hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ của Hiến pháp 1946.
11. Trình bày hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ của Hiến pháp 1959.
12. Trình bày hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ của Hiến pháp 1980.
13. Trình bày hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ của Hiến pháp 1992.
14. Phân tích nội dung quyền dân tộc cơ bản trong Điều 1 Hiến pháp 1992.
15. Phân tích ý nghĩa của việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với
Nhà nước và xã hội trong Điều 4 Hiến pháp 1992.
16. Phân tích các hình thức thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
17. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị theo quy định của Hiến pháp
hiện hành năm 1992.
18. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình hình thành cơ quan đại diện (Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các cấp).
19. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động lập pháp, lập quy.
20. Phân tích quy định: "Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa" (Điều 15 Hiến pháp 1992 (sửa đổi).
21. Phân tích nội dung của chế độ sở hữu toàn dân?
22. Phân tích nội dung của chế độ sở hữu tập thể?
23. Phân tích nội dung của chế độ sở hữu tư nhân?
24. Phân tích chính sách của Nhà nước đối với thành phần kinh tế Nhà nước theo Hiến pháp
hiện hành năm 1992.
25. Phân tích chính sách của Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể theo Hiến pháp hiện
hành năm 1992?
26. Phân tích chính sách của Nhà nước đối với thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư
nhân theo Hiến pháp hiện hành năm 1992?
27. So sánh sở hữu toàn dân với sở hữu tập thể.
28. Phân tích nguyên tắc: Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân bằng pháp luật,
kế hoạch, chính sách. (Điều 26 Hiến pháp 1992)
29. Phân tích mục đích, chính sách phát triển nền giáo dục Việt Nam theo Hiến pháp hiện hành
năm 1992.
30. Phân tích mục đích, chính sách phát triển khoa học, công nghệ theo Hi...
Mt s câu hi ôn tp lut hiến pháp :
1. Ti sao Khoa hc Lut Hiến pháp là môn khoa hc pháp lý chuyên ngành?
2. Phân tích đi tượng nghiên cu ca Khoa hc lut hiến pháp.
3. Phân tích đi tượng điu chnh ca Ngành lut hiến pháp.
4. Ngun ca ngành lut hiến pháp.
5. Phân tích các đc đim ca quy phm pháp lut hiến pháp.
6. Phân tích các đc đim ca quan h pháp lut hiến pháp.
7. Phân tích các đc đim ca Hiến pháp.
8. Ti sao Nhà nước ch nô và phong kiến chưa có Hiến pháp?
9. Ti sao trước Cách mng tháng 8 năm 1945 Vit Nam chưa có Hiến pháp?
10. Trình bày hoàn cnh ra đi, tính cht, nhim v ca Hiến pháp 1946.
11. Trình bày hoàn cnh ra đi, tính cht, nhim v ca Hiến pháp 1959.
12. Trình bày hoàn cnh ra đi, tính cht, nhim v ca Hiến pháp 1980.
13. Trình bày hoàn cnh ra đi, tính cht, nhim v ca Hiến pháp 1992.
14. Phân tích ni dung quyn dân tc cơ bn trong Điu 1 Hiến pháp 1992.
15. Phân tích ý nghĩa ca vic quy đnh vai trò lãnh đo ca Đng Cng sn Vit Nam đi vi
Nhà nước và xã hi trong Điu 4 Hiến pháp 1992.
16. Phân tích các hình thc thc hin vai trò lãnh đo ca Đng đi vi Nhà nước và xã hi.
17. Vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam trong h thng chính tr theo quy đnh ca Hiến pháp
hin hành năm 1992.
18. Vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam trong quá trình hình thành cơ quan đi din (Quc
hi, Hi đng nhân dân các cp).
19. Vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam trong hot đng lp pháp, lp quy.
20. Phân tích quy đnh: "Nhà nước thc hin nht quán chính sách phát trin nn kinh tế th
trường đnh hướng xã hi ch nghĩa" (Điu 15 Hiến pháp 1992 (sa đi).
21. Phân tích ni dung ca chế đ s hu toàn dân?
22. Phân tích ni dung ca chế đ s hu tp th?
23. Phân tích ni dung ca chế đ s hu tư nhân?
24. Phân tích chính sách ca Nhà nước đi vi thành phn kinh tế Nhà nước theo Hiến pháp
hin hành năm 1992.
25. Phân tích chính sách ca Nhà nước đi vi thành phn kinh tế tp th theo Hiến pháp hin
hành năm 1992?
26. Phân tích chính sách ca Nhà nước đi vi thành phn kinh tế cá th, tiu ch, tư bn tư
nhân theo Hiến pháp hin hành năm 1992?
27. So sánh s hu toàn dân vi s hu tp th.
28. Phân tích nguyên tc: Nhà nước thng nht qun lý nn kinh tế quc dân bng pháp lut,
kế hoch, chính sách. (Điu 26 Hiến pháp 1992)
29. Phân tích mc đích, chính sách phát trin nn giáo dc Vit Nam theo Hiến pháp hin hành
năm 1992.
30. Phân tích mc đích, chính sách phát trin khoa hc, công ngh theo Hiến pháp hin hành
năm 1992.
31. Khái nim quyn và nghĩa v cơ bn ca công dân.
32. Phân tích ni dung, ý nghĩa ca nguyên tc tôn trng quyn con người (Điu 50 Hiến pháp
1992).
Một số câu hỏi ôn tập luật hiến pháp - Trang 2
Một số câu hỏi ôn tập luật hiến pháp - Người đăng: ngocvubeocsgt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn tập luật hiến pháp 9 10 640