Ktl-icon-tai-lieu

Một số quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTĐB

Được đăng lên bởi Thuy Ny
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.
Tháng 7 năm 2014
Ngày 13 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 thay thế Nghị
định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19
tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật quận Tân Bình biên soạn tài liệu trích dẫn một số nội dung về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Chương II
HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mục 1
VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự
xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm
sau đây:
a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành
vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm h, Điểm i, Điểm k Khoản 2; Điểm a, Điểm d, Điểm đ,
Điểm e, Điểm l Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm i, Điểm k Khoản
4; Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Điểm a Khoản 7 Điều này;
b) Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của người
khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên
phần đường dành cho xe thô sơ;
c) Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe
lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ;
d) Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác
biết;
đ) Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo
quy định, trừ trường hợp đỗ xe tại vị trí quy định được phép đỗ xe;
e) Không gắn biển báo hiệu ở phía trước xe kéo, phía sau xe được kéo; không nối
chắc chắn, an toàn giữa xe kéo và xe được kéo khi kéo nhau...
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.
Tháng 7 năm 2014
Ngày 13 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 thay thế Nghị
định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19
tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật quận Tân Bình biên soạn tài liệu trích dẫn một số nội dung về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Chương II
HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mục 1
VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô các loại xe tương tự
xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm
sau đây:
a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành
vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm h, Điểm i, Điểm k Khoản 2; Điểm a, Điểm d, Điểm đ,
Điểm e, Điểm l Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm i, Điểm k Khoản
4; Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Điểm a Khoản 7 Điều này;
b) Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của người
khuyết tật qua đường tại nơi vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô đang đi trên
phần đường dành cho xe thô sơ;
c) Chuyển ớng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe
lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ;
d) Khi dừng xe, đỗ xe không tín hiệu o cho người điều khiển phương tiện khác
biết;
đ) Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo
quy định, trừ trường hợp đỗ xe tại vị trí quy định được phép đỗ xe;
e) Không gắn biển báo hiệu phía trước xe kéo, phía sau xe được kéo; không nối
chắc chắn, an toàn giữa xe kéo xe được kéo khi kéo nhau; xe kéo moóc không biển
báo hiệu theo quy định;
1
Một số quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTĐB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTĐB - Người đăng: Thuy Ny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Một số quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTĐB 9 10 411