Ktl-icon-tai-lieu

Một số tình huống trong tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi hongquangcomvn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh A kết hôn với chị B năm 1990 có đăng kí kết hôn. Anh chị có một con
chung là cháu C và một căn nhà diện tích 100 m2 tại huyện N tỉnh Q. Sau
một thời gian chung sống anh chị phát sinh mâu thuẫn. chị B và cháu C về
nhà bố mẹ đẻ  chị  B sinh sống từ năm 2002 và đăng kí tạm trú tại quận C
thành phố H. Anh A vẫn  ở nhà cũ tại huyện N tỉnh Q. Nay anh A và chị  B
có đơn yêu cầu tòa án thuận tình li hôn, nuôi con và thỏa thuận chia tài
sản chung vợ chồng nhưng không biết gửi đơn đến Tòa án nào.
a)   Anh(chị) hãy xác định Tòa án có thẩm quyền mà các đương sự có thể
nộp đơn yêu cầu.
b)  Đối với vụ việc này, sau khi thụ lý Tòa án có phải tiến hành hòa giải để
các bên đoàn tụ không? Giải thích rõ tại sao?
Giải quyết tình huống:
a. Các đương sự  có thể  nộp đơn yêu cầu thuận tình ly hôn tại
Tòa án nhân dân huyện N tỉnh Q hoặc Tòa án nhân dân quận C thành
phố H vì hai Tòa này đều có thẩm quyền giải quyết.
Thuận tình ly hôn là một loại việc  đặc biệt, do có mâu thuẫn vợ
chồng, đời sống chung không thể kéo dài nên họ  đã phải yêu cầu Tòa án
chấm dứt hôn nhân và họ đã thống nhất được cách giải quyết mâu thuẫn
là thuận tình ly hôn. Đây là một việc dân sự.
­ Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình 2000 quy định về  quyền yêu
cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn, theo đó:“Vợ, chồng hoặc cả  hai người
có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn”.
Khoản 2 Điều 28 BLTTDS 2004 quy định yêu cầu công nhận thuận
tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết
của Toà án.
Tại điểm b khoản 2  Điều 33 BLTTDS 2004 có quy định “Tòa án
nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những  yêu cầu về  hôn
nhân và gia đình quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Bộ  luật
này”. 
Anh A và chị B kết hôn đúng pháp luật, có đơn yêu cầu tòa án thuận
tình li hôn, nuôi con và thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng nên Tòa án
cấp huyện sẽ có thẩm quyền thụ lý đơn yêu cầu của 2 anh chị.
­ Mặt khác, điểm h khoản 2 Điều 35 BLTTDS quy định: “ Tòa án nơi
một trong các bên thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư
trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly
hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”.
Anh A và chị  B có một con chung là cháu C và một căn nhà tại
huyện N tỉnh Q. Sau một thời  gian chung sống anh chị  phát sinh mâu
thuẫn. Chị  B và cháu C chuyển đến sống và đăng kí tạm trú tại quận C

thành phố H. Anh A vẫn  ở nhà cũ tại huyện N tỉnh Q. Nay có đơn yêu cầu
thuận tình ly hôn thì theo luật, Tòa án huyện N tỉnh Q nơi anh A sống ...
Anh A k t hôn v i ch B năm 1990 có đăng kí k t hôn. Anh ch có m t conế ế
chung là cháu C và m t căn nhà di n tích 100 m2 t i huy n N t nh Q. Sau
m t th i gian chung s ng anh ch phát sinh mâu thu n. ch B và cháu C v
nhà b m đ ch B sinh s ng t năm 2002 và đăng kí t m trú t i qu n C
thành ph H. Anh A v n nhà cũ t i huy n N t nh Q. Nay anh A và ch B
có đ n yêu c u tòa án thu n tình li hôn, nuôi con và th a thu n chia tàiơ
s n chung v ch ng nh ng không bi t g i đ n đ n Tòa án nào. ư ế ơ ế
a) Anh(ch ) hãy xác đ nh Tòa án có th m quy n mà các đ ng s có th ươ
n p đ n yêu c u. ơ
b) Đ i v i v vi c này, sau khi th lý Tòa án có ph i ti n hành hòa gi i đ ế
các bên đoàn t không? Gi i thích rõ t i sao?
Giải quyết tình huống:
a. Các đ ng s có th n p đ n yêu c u thu n tình ly hôn t iươ ơ
Tòa án nhân dân huy n N t nh Q ho c Tòa án nhân dân qu n C thành
ph H vì hai Tòa này đ u có th m quy n gi i quy t ế .
Thu n tình ly hôn là m t lo i vi c đ c bi t, do có mâu thu n v
ch ng, đ i s ng chung không th kéo dài nên h đã ph i yêu c u Tòa án
ch m d t hôn nhân và h đã th ng nh t đ c cách gi i quy t mâu thu n ượ ế
là thu n tình ly hôn. Đây là m t vi c dân s .
- Đi u 85 Lu t hôn nhân và gia đình 2000 quy đ nh v quy n yêu
c u Tòa án gi i quy t vi c ly hôn, theo đó: ế “V , ch ng ho c c hai ng i ườ
có quy n yêu c u Tòa án gi i quy t vi c ly hôn”. ế
Kho n 2 Đi u 28 BLTTDS 2004 quy đ nh yêu c u công nh n thu n
tình ly hôn, nuôi con, chia tài s n khi ly hôn thu c th m quy n gi i quy t ế
c a Toà án.
T i đi m b kho n 2 Đi u 33 BLTTDS 2004 có quy đ nh Tòa án
nhân dân c p huy n có th m quy n gi i quy t nh ng yêu c u v hôn ế
nhân và gia đình quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 Đi u 28 c a B lu t
này”.
Anh A và ch B k t hôn đúng pháp lu t, có đ n yêu c u tòa án thu n ế ơ
tình li hôn, nuôi con và th a thu n chia tài s n chung v ch ng nên Tòa án
c p huy n s có th m quy n th lý đ n yêu c u c a 2 anh ch . ơ
- M t khác, đi m h kho n 2 Đi u 35 BLTTDS quy đ nh: Tòa án n iơ
m t trong các bên thu n tình ly hôn, nuôi con, chia tài s n khi ly hôn c ư
trú, làm vi c có th m quy n gi i quy t yêu c u công nh n thu n tình ly ế
hôn, nuôi con, chia tài s n khi ly hôn”.
Anh A và ch B có m t con chung là cháu C và m t căn nhà t i
huy n N t nh Q. Sau m t th i gian chung s ng anh ch phát sinh mâu
thu n. Ch B và cháu C chuy n đ n s ng và đăng kí t m trú t i qu n C ế
Một số tình huống trong tố tụng dân sự - Trang 2
Một số tình huống trong tố tụng dân sự - Người đăng: hongquangcomvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số tình huống trong tố tụng dân sự 9 10 831