Ktl-icon-tai-lieu

một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới

Được đăng lên bởi Phuong Bui
Số trang: 450 trang   |   Lượt xem: 8287 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAN BIÊN TẬP DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
NĂM 1992

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
CỦA HIẾN PHÁP
CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
(Sách chuyên khảo)

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
Hà Nội - 2012
3

CHỦ BIÊN:
- GS.TS. Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban
pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban
biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- ThS. Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng
ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên Ban biên tập
dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
BIÊN TẬP:
- Nguyễn Văn Phúc,
- Hoàng Minh Hiếu,
- Nguyễn Đức Lam,
- Dương Thùy Dung.
THAM GIA BIÊN SOẠN:
- GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội (Mục V, Chương V);
- ThS. Dương Thùy Dung, Vụ kinh tế, Văn phòng Quốc hội (Chương IV; Mục IX,
Chương V);
- ThS. Đặng Minh Đạo, Viện Nghiên cứu lập pháp (Mục II, Chương II; Mục III, VII,
Chương V);
- TS. Vũ Công Giao, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội (Chương III);
- ThS. Hoàng Minh Hiếu, Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học, Văn
phòng Quốc hội (Mục I, Chương II);
- TS. Tô Văn Hòa, Đại học Luật Hà Nội (Mục VI, Chương V);
- ThS. Nguyễn Đức Lam, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội
(Mục II, Mục V, Chương V; Chương VII);
- PGS.TS. Trương Đắc Linh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Chương VI);
- TS. Vũ Văn Nhiêm, Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh (Mục III, Chương II;
Mục IX, Chương V);
- CN. Trần Thị Ninh, Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học, Văn
phòng Quốc hội (Mục IV, Chương V);
- TS. Đặng Minh Tuấn, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội (Mục VIII, Chương V);
- NCS. Bùi Ngọc Sơn, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội (Chương I);
- PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Đại học Luật Hà Nội (Mục I, Chương V);
- PGS.TS. Nguyễn Cửu Việt, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Chương VI).

4

MỤC LỤC
Trang
Chú dẫn của Nhà xuất bản

11

Lời nói đầu

13
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ HIẾN PHÁP
CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

I.

QUAN NIỆM VỀ HIẾN PHÁP

17
17

1. Định nghĩa hiến pháp

17

2. Chức năng của hiến pháp

19

3. Các giai đoạn phát triển của hiến pháp

20

4. Phân loại hiến pháp

22

5. Mô hình hiến pháp

25

II. CHỦ NGHĨA HỢP HIẾN

27

1. Khái niệm

27

2. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa hợp hiến

29

3. Các yếu tố cấu thành của chủ nghĩa hợp hiến hiện đại

30

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT BẢN HIẾN PHÁP

31

1. Tổ chức quyền lự...
3
BAN BIÊN TẬP DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
NĂM 1992
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
CỦA HIẾN PHÁP
CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
(Sách chuyên khảo)
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
Hà Nội - 2012
một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới - Người đăng: Phuong Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
450 Vietnamese
một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới 9 10 688