Ktl-icon-tai-lieu

Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trả trước và hình thức trả chậm, trả dần trong Luật kinh doanh bất động sản

Được đăng lên bởi hiendhl0991
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC

MỞ BÀI
Có những giao dịch đã được ký kết nhưng lại tranh cãi nhau xung quanh vấn
đề ai phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Trên thực tế, những tranh chấp này
không phải là ít, nhất là ở những hoạt động liên quan đến các dự án nhà ở tại các
khu Đô thị mới. Việc xác định ai là người có nghĩa vụ nộp tiền tưởng chừng rất
đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Phức tạp vì cũng một phần do các văn bản quy
phạm pháp luật của ta chồng chéo mâu thuẫn nhau, phức tạp là do cách hiểu và áp
dụng pháp luật không thống nhất giữa các cơ quan nhà nước… Nhưng suy cho
cùng mọi sự phức tạp này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như trong hợp đồng có
một điều khoản quy định rõ về vấn đề này. Do vậy nhóm e đưa ra đề tài này để làm
rõ thêm về vấn đề mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền
trả trước và hình thức trả chậm, chả dần.
NỘI DUNG
1. Phân biệt các trường hợp mua bán, chuyển nhượng BĐS theo hình thức

ứng tiền trả trước và hình thức trả chậm, trả dần.
Mua bán, chuyển nhượng BĐS theo hình thức ứng tiền trả trước và hình thức
trả chậm, trả dần có những điểm chung như: Nhà đầu tư, người mua, người nhận
chuyển nhượng phải thỏa thuận trong hợp đồng mua bán chuyển nhượng bất động
sản về khoản tiền ứng trước, tiền trả chậm trả dần theo một thời hạn nhất định ;
các khoản tiền dù ứng trước hay trả chậm trả dần đều do khách hàng trả ; nhà
đầu tư có trách nhiệm xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản cho

0

khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng…vv. Bên cạnh những điểm chung thì
hai hình thức này còn có những điểm khác biệt nhất định như:
- Thứ nhất: Về khái niệm

Mua bán, chuyển nhượng BĐS theo hình thức trả tiền trước: Là việc mua bán,
chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Theo quy
định tại Khoản 8 Điều 4 LKDBĐS thì “Mua bán nhà, công trình xây dựng hình
thành trong tương lai là việc mua bán nhà, công trình xây dựng mà tại thời điểm
ký hợp đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa hình thành hoặc đang hình thành
theo hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ cụ thể.”
Mua bán, chuyển nhượng bất động sản trả chậm, trả dần: là việc mua bán,
chuyển nhượng bất động sản mà bên mua, bên nhận chuyển nhượng được trả chậm
hoặc trả dần tiền mua, tiền chuyển nhượng bất động sản trong thời hạn thỏa thuận
trong hợp đồng.
- Thứ hai : Về thời điểm ký kết hợp đồng

Đối với việc mua bán, chuyển nhượng BĐS theo hình thức ứng tiền trả trước :
Vào thời điểm điểm kí kết hợp đồng thì nhà công trình xây dựng chưa được hình
thành. Theo q...
MỤC LỤC
MỞ BÀI
những giao dịch đã được kết nhưng lại tranh cãi nhau xung quanh vấn
đề ai phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Trên thực tế, những tranh chấp này
không phải là ít, nhất là những hoạt động liên quan đến các dự án nhà tại các
khu Đô thị mới. Việc xác định ai người nghĩa vụ nộp tiền tưởng chừng rất
đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Phức tạp cũng một phần do các văn bản quy
phạm pháp luật của ta chồng chéo mâu thuẫn nhau, phức tạpdo cách hiểu và áp
dụng pháp luật không thống nhất giữa các quan nhà nước… Nhưng suy cho
cùng mọi sự phức tạp này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như trong hợp đồng
một điều khoản quy đnh rõ về vấn đề này. Do vậy nhóm e đưa ra đ tài này để làm
thêm về vấn đề mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền
trả trước và hình thức trả chậm, chả dần.
NỘI DUNG
1. Phân biệt các trường hợp mua bán, chuyển nhượngS theo hình thức
ứng tiền trả trước và hình thức trả chậm, trả dần .
Mua bán, chuyển nhượng BĐS theo hình thức ng tiền trả trước và hình thức
trả chậm, tr dần những điểm chung như: Nhà đầu tư, người mua, người nhận
chuyển nhượng phải thỏa thuận trong hợp đồng mua bán chuyển nhượng bất động
sản về khoản tiền ứng trước, tiền trả chậm trả dần theo một thời hạn nhất định ;
các khoản tiền ứng trước hay trả chậm tr dần đều do khách hàng trả ; nhà
đầu trách nhiệm xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản cho
0
Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trả trước và hình thức trả chậm, trả dần trong Luật kinh doanh bất động sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trả trước và hình thức trả chậm, trả dần trong Luật kinh doanh bất động sản - Người đăng: hiendhl0991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trả trước và hình thức trả chậm, trả dần trong Luật kinh doanh bất động sản 9 10 936