Ktl-icon-tai-lieu

NĐ 106/2006/NĐCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi len9an
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 106/2006/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
về sở hữu công nghiệp
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm
2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính về sở hữu
công nghiệp, hình thức, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các biện
pháp khắc phục hậu quả.
2. Các hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp theo quy
định tại Nghị định này bao gồm:
a) Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về
sở hữu công nghiệp;
b) Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại
khoản 1 Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm: thực hiện hành vi xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho
xã hội; không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mặc dù
đã được chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thông báo bằng văn bản yêu cầu
chấm dứt hành vi đó; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả
mạo về sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 213 của Luật Sở hữu trí
tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này; sản xuất, nhập khẩu, vận
chuyển, buôn bán vật mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự

đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hoặc giao
cho người khác thực hiện hành vi này.
3. Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài thực hiện hành vi vi
phạm quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này trong phạm vi lãnh thổ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy
định tại Nghị định này. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định tại Điều ước quốc tế đó.
Điều 2. Nguyên tắc xử phạt
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công
nghiệp khi có hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này.
2. Mọi vi phạm hành chính khi được phát hiện phải kịp thời đình chỉ
ngay. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng,
công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được
khắc phục theo quy định của pháp luật.
3. Việc xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp phải do
người có thẩm qu...
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 106/2006/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006
NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
về sở hữu công nghiệp
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh X vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm
2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính v s hữu
công nghiệp, hình thức, mc phạt, thẩm quyền, thủ tục x phạt các biện
pháp khắc phục hậu quả.
2. Các hành vi vi phạm hành chính v s hữu công nghiệp theo quy
định tại Nghị định này bao gồm:
a) c hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản nhà nước về
sở hữu công nghiệp;
b) Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại
khoản 1 Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm: thực hiện hành vi m
phạm quyền sở hữu công nghiệp y thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho
xã hội; không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mặc dù
đã được chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thông báo bằng văn bản yêu cầu
chấm dứt hành vi đó; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả
mạo về sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 213 của Luật Sở hữu t
tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này; sản xuất, nhập khẩu, vận
chuyển, buôn bán vật mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự
NĐ 106/2006/NĐCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NĐ 106/2006/NĐCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp - Người đăng: len9an
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
NĐ 106/2006/NĐCP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp 9 10 803