Ktl-icon-tai-lieu

ND100CP - Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 100/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
__________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá
nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Điều 2. Đối tượng nộp thuế
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá
nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế
thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định này. Phạm vi xác định thu nhập chịu
thuế của đối tượng nộp thuế như sau:
a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong
và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập;
b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh
tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.

2

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương
lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện
của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
- Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;
- Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở,
với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại
khoản 2 Điều này.
Điều 3. Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây:
1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm:
a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo
quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chỉ áp dụng đối
với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại khoản 5 Điều 4
Nghị định này;
b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép
hoặc ...
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
__________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
n cLuật Thuế thu nhp cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập
nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Điều 2. Đối tượng nộp thuế
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập nhân bao gồm nhân trú
nhân không trú thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế
thu nhập nhân Điều 3 Nghị định này. Phạm vi xác định thu nhập chịu
thuế của đối tượng nộp thuế như sau:
a) Đối vớinhân cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh trong
và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập;
b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh
tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.
CHÍNH PHỦ
______
Số: 100/2008/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2008
ND100CP - Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ND100CP - Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ND100CP - Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân 9 10 527