Ktl-icon-tai-lieu

ND123CP - Thuế GTGT

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

_______________________________________

Số: 123/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thuế giá trị gia tăng
__________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh
doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau
đây gọi là người nhập khẩu).
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể
cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hoá) của tổ chức nước ngoài không
có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư
trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế.

2

Trường hợp mua dịch vụ như: sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc,
thiết bị; quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng
hoá; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam
với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam thì tổ
chức, cá nhân mua dịch vụ hoặc chia cước cho phía nước ngoài không phải
nộp thuế giá trị gia tăng.
Quy định về cơ sở thường trú và đối tượng không cư trú tại khoản này
thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp
luật thuế thu nhập cá nhân.
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại khoản này.
Điều 3. Đối tượng không chịu thuế
Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại
Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng.
1. Đối với các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế giá trị
gia tăng qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy
khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo
quản thông thường khác.
2. Đối với các sản phẩm muối quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Thuế giá
trị gia tăng là sản phẩm mà thành phần chính có công thức hoá học là NaCl.
3. Bảo hiểm nhân thọ quy định tại khoản 7 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia
tăng bao gồm cả bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người trong gói
bảo hiểm nhâ...
CHÍNH PHỦ
________
Số: 123/2008/NĐ-CP
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thuế giá trị gia tăng
__________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế giá trị gia tăng tổ chức, nhân sản xuất, kinh
doanh ng hóa, dịch vụ chịu thuế giá tr gia tăng (sau đây gọi sở kinh
doanh) tổ chức, cá nhân nhập khẩung hóa chịu thuế giá trgia tăng (sau
đây gọi là người nhập khẩu).
2. Tổ chức, nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể
cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hoá) của tổ chức nước ngoài không
có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhânnước ngoài là đối tượng không cư
trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế.
ND123CP - Thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ND123CP - Thuế GTGT - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ND123CP - Thuế GTGT 9 10 377