Ktl-icon-tai-lieu

ND47CP - Lệ phí trước bạ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
_________

Sè : 47/2003/N§-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
________________________________________________________________

H.L.300

Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2003

NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP
ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹
_____
ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ LÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001;
§Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 13/2002/NQ-CP ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2002
cña ChÝnh phñ vÒ c¸c gi¶i ph¸p kiÒm chÕ gia t¨ng vµ tiÕn tíi gi¶m dÇn tai n¹n
giao th«ng vµ ïn t¾c giao th«ng;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,
NghÞ ®Þnh :

§iÒu 1: Söa ®æi, bæ sung §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21
th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹ nh sau :
"§iÒu 6. Tû lÖ (%) thu lÖ phÝ tríc b¹ ®îc quy ®Þnh nh sau :
1. Nhµ ®Êt lµ 1%.
2. Tµu, thuyÒn lµ 1%. Riªng tµu ®¸nh c¸ xa bê lµ 0,5%.
3. ¤ t«, xe m¸y, sóng s¨n, sóng thÓ thao lµ 2%. Riªng :
a) ¤ t« tõ 7 chç ngåi trë xuèng (trõ « t« ho¹t ®éng kinh doanh vËn
chuyÓn hµnh kh¸ch theo GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng
ký kinh doanh cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp) vµ xe m¸y
cña tæ chøc, c¸ nh©n ë c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, thµnh phè thuéc
tØnh vµ thÞ x· n¬i ñy ban nh©n d©n tØnh ®ãng trô së nép lÖ phÝ tríc b¹ lÇn ®Çu
lµ 5%.
b) §èi víi « t« tõ 7 chç ngåi trë xuèng (trõ « t« ho¹t ®éng kinh doanh
vËn chuyÓn hµnh kh¸ch theo GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn
®¨ng ký kinh doanh cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp) vµ xe

2
m¸y mµ chñ tµi s¶n ®· nép lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy,
sau ®ã chuyÓn giao cho tæ chøc, c¸ nh©n ë ®Þa bµn ®îc ¸p dông tû lÖ thu lÖ phÝ
tríc b¹ thÊp h¬n th× nép lÖ phÝ tríc b¹ theo tû lÖ lµ 2% ®èi víi « t« vµ 1% ®èi
víi xe m¸y.
Trêng hîp chñ tµi s¶n trªn ®· kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ theo tû lÖ thÊp
h¬n 5%, sau ®ã chuyÓn giao tµi s¶n cho tæ chøc, c¸ nh©n ë ®Þa bµn quy ®Þnh
t¹i ®iÓm a kho¶n nµy th× nép lÖ phÝ tríc b¹ theo tû lÖ lµ 5%.
c) §èi víi xe m¸y nép lÖ phÝ tríc b¹ tõ lÇn thø 2 trë ®i ®îc ¸p dông tû lÖ
lµ 1%, trõ nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy.
4. Møc thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi tµi s¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu
nµy tèi ®a lµ 500 triÖu ®ång/1 tµi s¶n. Riªng nhµ xëng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tÝnh chung cho nhµ xëng trong cïng mét khu«n viªn cña c¬ së s¶n xuÊt,
kinh doanh".
§iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 n...
chÝnh phñ
_________
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 47/2003/N§-CP
________________________________________________________________
H.L.300
Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2003
NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP
ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹
_____
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ LÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001;
§Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt 13/2002/NQ-CP ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2002
cña ChÝnh phñ vÒ c¸c gi¶i ph¸p kiÒm chÕ gia t¨ng tiÕn tíi gi¶m dÇn tai n¹n
giao th«ng vµ ïn t¾c giao th«ng;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,
NghÞ ®Þnh :
§iÒu 1: Söa ®æi, sung §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 176/1999/N§-CP ngµy 21
th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹ nh sau :
"§iÒu 6. Tû lÖ (%) thu lÖ phÝ tríc b¹ ®îc quy ®Þnh nh sau :
1. Nhµ ®Êt lµ 1%.
2. Tµu, thuyÒn lµ 1%. Riªng tµu ®¸nh c¸ xa bê lµ 0,5%.
3. ¤ t«, xe m¸y, sóng s¨n, sóng thÓ thao lµ 2%. Riªng :
a) ¤ 7 chç ngåi trë xuèng (trõ « ho¹t ®éng kinh doanh vËn
chuyÓn hµnh kh¸ch theo GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng
kinh doanh cña quan qu¶n lý nhµ níc thÈm quyÒn cÊp) vµ xe m¸y
cña chøc, nh©n ë c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, thµnh phè thuéc
tØnh thÞ n¬i ñy ban nh©n d©n tØnh ®ãng trô së nép ptríc b¹ lÇn ®Çu
lµ 5%.
b) §èi víi « 7 chç ngåi trë xuèng (trõ « ho¹t ®éng kinh doanh
vËn chuyÓn hµnh kh¸ch theo GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn
®¨ng kinh doanh cña c¬ quan qu¶n Nhµ níc cã thÈm quyÒn p) xe
ND47CP - Lệ phí trước bạ - Trang 2
ND47CP - Lệ phí trước bạ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ND47CP - Lệ phí trước bạ 9 10 654