Ktl-icon-tai-lieu

Nền hành chính Việt Nam

Được đăng lên bởi tu1290vp
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUYÊN ĐỀ 4
NỀN HÀNH CHÍNH VÀ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính
khối Đảng, Đoàn thể năm 2014)

I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ NỀN HÀNH CHÍNH
1. Các yếu tố cấu thành nền hành chính
Có nhiều cách tiếp cận về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay
cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ
máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp.
Theo cách tiếp cận này, về cấu trúc của nền hành chính nhà nước bao gồm
các yếu tố:
- Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp
lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và
tài phán hành chính;
- Thứ hai, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà
nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực thi quyền hành pháp;
- Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng
và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hành chính nhà nước;
Thứ tư, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực
thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính.
Giữa các yếu tố của nền hành chính có mối quan hệ hữu cơ và tác động lẫn
nhau trong một khuôn khổ thể chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính
nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên.
Cấu trúc của nền hành chính nhà nước có thể mô tả bằng sơ đồ:
Đội ngũ công
chức và hoạt
động của họ
Hệ thống tổ

Thể chế của
nền hành chính
nhà nước

chức bộ máy
hành chính nhà

Nguồn lực công
bảo đảm cho nền
hành chính hoạt
động

1

nước

Hoạt động của nền hành chính nhà nước được thực hiện dưới sự điều hành
thống nhất của Chính phủ nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo sự ổn định, phát
triển kinh tế -xã hội theo định hướng. Trong quá trình đó, các chủ thể hành chính
cần thực hiện sự phân công, phân cấp cho các cơ quan trong hệ thống nhằm phát
huy tính chủ động, sáng tạo và thế mạnh riêng có của từng ngành, từng địa phương
vào việc thực hiện mục tiêu chung của cả nền hành chính.
2. Những đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước Việt Nam
Để xây dựng một nền hành chính hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả
cần phải hiểu rõ những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước. Những đặc
tính này vừa thể hiện đầy đủ bản chất của Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam,
vừa kết hợp được những đặc điểm chung của một nền hành chính phát triển theo
hướng hiện đại.
Như vậy nền hành chính Nhà nước Việt Nam có những đặc tính chủ yếu
sau:
a) Tính lệ thuộc v...
CHUYÊN ĐỀ 4
NỀN HÀNH CHÍNH VÀ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính
khối Đảng, Đoàn thể năm 2014)
I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ NỀN HÀNH CHÍNH
1. Các yếu tố cấu thành nền hành chính
Có nhiu ch tiếp cn v nền hành cnh nhà c, nhưng phbiến hin nay
cho rng nền nh chính nhà c hệ thng c yếu tố hợp thành về tổ chc (B
máy, con ngưi, ngun lc công) và cơ chế hot đng đ thc thi quyn hành pháp.
Theo cách tiếp cận này, về cấu trúc của nền hành chính nhà nước bao gồm
các yếu tố:
- Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp
lệnh các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước
tài phán hành chính;
- Thứ hai, cấu tổ chức chế vận hành của bộ máy hành chính nhà
nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực thi quyền hành pháp;
- Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng
và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhim v ca hành chính nhà nưc;
Thứ tư, nguồn lựci chính sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực
thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính.
Giữa các yếu tố của nền hành chính mối quan hệ hữu tác động lẫn
nhau trong một khuôn khổ thể chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính
nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên.
Cấu trúc của nền hành chính nhà nước có thể mô tả bằng sơ đồ:
1
Thể chế của
nền hành chính
nhà nước
Đội ngũ công
chức và hoạt
động của họ
Hệ thống tổ
chức bộ máy
hành chính nhà
nước
Nguồn lực công
bảo đảm cho nền
hành chính hoạt
động
Nền hành chính Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nền hành chính Việt Nam - Người đăng: tu1290vp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nền hành chính Việt Nam 9 10 591