Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi Sarah Otner
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu1: Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước:
Quản lý nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình để nó vận
động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ vào các quy luật hành chính, luật
nguyên tắc tương ứng.
Điều kiện quản lý:
- Phải có quyền uy.
- Có tổ chức
- Và có sức mạnh cưỡng chế .
Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp., hành pháp
và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.
Quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước chủ yếu
bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối nội đối ngoại
của nhà nước chủ quan của quản lý nhà nước là tổ chức hay mang quyền lực nhà nước
trong quá trình hoạt động tới đối tượng quản lý.
Chủ thể quản lý nhà nước bao gồm: Nhà nước. Cơ quan nhà nước tổ chức nhà nước
xã hội và cá nhân được nhà nước uỷ quyền thực hiện quyền quản lý nhà nước .
Khách thể của quản lý nhà nước: Là trật tự quản lý nhà nước. Quản lý hành chính
nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và uỷ quyền
các cơ quan hành chính nhà nước .
Tính chấp hành thể hiện ở chỗ bảo đảm thực hiện thực tế các văn bản pháp luật của
cơ quan quyền lực nhà nước được tiến hành trên cơ sở pháp luật .
Tính chất điều hành để đảm bảo cho các văn bản pháp luật các cơ quan quyền lực
nhà nước được thực thi.Trong thực tế các chủ thể của quản lý nhà nước tiến hành hoạt
động tổ chức và hoạt động trực tiếp đối với các đối tượng quản lý.
Cơ quan hành chính nhà nước ban hành mệnh lệnh cụ thể bắt buộc các đối tượng
quản lý phải thực hiện. Như vậy các chủ thể quản lý hành chính nhà nước sử dụng quyền
lực nhà nước điều khiển hoạt động của các đối tượng quản lý. Hoạt động điều hành là nội
dung cơ bản của hoạt động chấp hành quyền lực nhà nước.
Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước. Là các cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà
nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội cà cá nhân được nhà nước trao quyền quản lý
hành chính.
Khách thể của quản lý hành chính nhà nước
Câu 2. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính
Định nghĩa nguồn: Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp
luật do cơ quan nhà nước, có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và dưới những hình thức
nhất định.có nội dung các quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành
đối với các đối tượng có liên quan và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.
Như vậy không phải mọi văn bản p...
NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu1 : Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước:
Quản nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình đ vận
động theo pơng hướng đạt mục đích nhất định căn cứo các quy luật hành chính, luật
ngun tắc tương ứng.
Điều kiện quản lý:
- Phải có quyền uy.
- Có tổ chức
- Và có sức mạnh cưỡng chế .
Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp., hành pháp
và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.
Quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà ớc chủ yếu
bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện c chức năng đối nội đối ngoại
của nhà ớc chủ quan của quản lý nhà nước t chức hay mang quyền lực nhà ớc
trong quá trình hoạt động tới đối tượng quản lý.
Chủ thể quản lý nhà nước bao gồm: Nhà nước. Cơ quan nhà nước tổ chức nhà nước
xã hội và cá nhân được nhà nước uỷ quyền thực hiện quyền quản lý nhà nước .
Khách thể của quản lý nhà nước: trật tự quản lý nhà nước. Quản hành chính
nhà ớcmột nh thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và uỷ quyền
các cơ quan hành chính nhà nước .
Tính chấp hành thể hiện ở chỗ bảo đảm thực hiện thực tế các văn bản pháp luật của
cơ quan quyền lực nhà nước được tiến hành trên cơ sở pháp luật .
Tính chất điều hành để đảm bảo cho c văn bản pháp luật các cơ quan quyền lực
nhà nước được thực thi.Trong thực tế các chủ thể của quản nhà nước tiến hành hoạt
động tổ chức và hoạt động trực tiếp đối với các đối tượng quản lý.
quan hành chính nhà nước ban hành mệnh lệnh cụ thể bắt buộc các đối tượng
quản lý phải thực hiện. Nvậy các chủ thể quản lý hành chính nhà nước sdụng quyền
lực nhà nước điều khiển hoạt động của các đối tượng quản lý. Hoạt động điều hành là nội
dung cơ bản ca hoạt động chấp hành quyền lực nhà c.
Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước. Là các cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà
nước thẩm quyền, các tổ chức hội nhân được nhà nước trao quyền quản
hành chính.
Khách thể của quản lý hành chính nhà nước
Câu 2 . Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính
Định nghĩa nguồn: Nguồn của luật hành chính những văn bản quy phạm pháp
luật doquan nhà nước, có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và ới những nh thức
nhất định.có nội dung các quy phạm pháp luật hành chính hiệu lực bắt buộc thi hành
đối với các đối tượng có liên quan và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.
Như vậy không phải mọi văn bản pháp luật đều là luật hành chính mà chỉ có những
văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật hành chínhmới nguồn của luật hành
chính. Còn các văn bản pháp luật không chứa đng nội dung các quy phạm pháp luật
hành chính thì thuộc các ngành luật khác điều chỉnh, dụ:Luật t chức chính phủ, luật
NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: Sarah Otner
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 60