Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đường lối

Được đăng lên bởi vanb1302821
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN
MÔN: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp
là:
a. Công nhân và nông dân.
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.
Câu 2: Thực dân Pháp nổ sung tấn công xâm lược Việt Nam khi nào?
a. 31/12/1858

b. 31/8/1858

c. 6/6/1884

d. 1/9/1858

Câu 3: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu
bức thiết nhất là gì?
a. Độc lập dân tộc
b. Ruộng đất
c. Quyền bình đẳng nam, nữ
d. Được giảm tô, giảm tức
Câu 4: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn
nào?
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng

1

Câu 5: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức công sản thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (3/2/1930), chỉ có đại diện của An Nam\ Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng
sản đảng tham dự. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng
sản Việt Nam vào ngày tháng năm nào?
a. 07/2/1930

b. 22/2/1930

c. 23/2/1930

d. 24/2/1930

Câu 6: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong
trào tự giác?
a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 7: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
a. 1917

b. 1918

c. 1919

d. 1920

Câu 8: Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông
Dương vào thời gian nào?
a. 02/1930

b. 05/1930

c. 10/1930

d. 03/1935

Câu 9: Tên của tổ chức này được thành lập Tháng 6 năm 1925
a. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội
b. Hội Việt Nam cách mạng đồng minh
c. Hội Việt Nam độc lập đồng minh
d. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
2

Câu 10: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
b. Đông Dương cộng sản Đảng
c. An Nam cộng sản Đảng
d. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 11: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng
đầu năm 1930?
a. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản
b. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản
c. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc
...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN
MÔN: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp
là:
a. Công nhân và nông dân.
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.
Câu 2: Thực dân Pháp nổ sung tấn công xâm lược Việt Nam khi nào?
a. 31/12/1858 b. 31/8/1858
c. 6/6/1884 d. 1/9/1858
Câu 3: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu
bức thiết nhất là gì?
a. Độc lập dân tộc
b. Ruộng đất
c. Quyền bình đẳng nam, nữ
d. Được giảm tô, giảm tức
Câu 4: Mâu thuẫn bản chủ yếu Việt Nam đầu thế kỷ XX mâu thuẫn
nào?
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
1
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đường lối - Người đăng: vanb1302821
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đường lối 9 10 187