Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 06/1997/QHX

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
v¨n phßng quèc héi

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

LUẬT
NGÂN HÀNG NHÀ NƯ Ớ C VI ỆT NAM SỐ 06/1997/QHX
Để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý
nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá
nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã
hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá
nhân;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đi ều 1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan
của Chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt
động ngân hàng; là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và
ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.
3. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần bảo
đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
4. Ngân hàng Nhà nước là một pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà
nước; có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội.
Đi ều 2. Chính sách tiền tệ quốc gia
Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế - tài chính của
Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân.
Nhà nước thống nhất quản lý mọi hoạt động ngân hàng; có chính sách để động viên
các nguồn lực trong nước là chính, tranh thủ tối đa nguồn lực ngoài nước, phát huy sức
mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế; bảo đảm vai trò chủ đạo và chủ lực của các tổ
chức tín dụng nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; giữ vững định
hướng xã hội chủ nghĩa, chủ quyền quốc gia; mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế; đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước.

2
Đi ều 3. Quyết định và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
1. Quốc hội quyết định và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, mức
lạm phát dự kiến hàng năm trong mối tương quan với cân đối ngân sách nhà nước và
mức tăng trưởng kinh tế.
2. Chủ tịch nước thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn ...
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
LUT
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIT NAM S 06/1997/QHX
Để xây dng và thc thi có hiu qu chính sách tin t quc gia; tăng cường qun lý
nhà nước v tin t và hot động ngân hàng; góp phn phát trin nn kinh tế hàng hoá
nhiu thành phn theo cơ chế th trường có s qun lý ca Nhà nước, theo định hướng xã
hi ch nghĩa; bo v li ích ca Nhà nước, quyn và li ích hp pháp ca t chc và cá
nhân;
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992;
Lut này quy định v Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. V trí, chc năng ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam
1. Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (sau đây gi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan
ca Chính ph và là ngân hàng trung ương ca nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit
Nam.
2. Ngân hàng Nhà nước thc hin chc năng qun lý nhà nước v tin t và hot
động ngân hàng; là ngân hàng phát hành tin, ngân hàng ca các t chc tín dng và
ngân hàng làm dch v tin t cho Chính ph.
3. Hot động ca Ngân hàng Nhà nước nhm n định giá tr đồng tin, góp phn bo
đảm an toàn hot động ngân hàng và h thng các t chc tín dng, thúc đẩy phát trin
kinh tế - xã hi theo định hướng xã h
i ch nghĩa.
4. Ngân hàng Nhà nước là mt pháp nhân, có vn pháp định thuc s hu nhà
nước; có tr s chính ti Th đô Hà Ni.
Điu 2. Chính sách tin t quc gia
Chính sách tin t quc gia là mt b phn ca chính sách kinh tế - tài chính ca
Nhà nước nhm n định giá tr đồng tin, kim chế lm phát, góp phn thúc đẩy phát trin
kinh tế - xã hi, bo
đảm quc phòng, an ninh và nâng cao đời sng ca nhân dân.
Nhà nước thng nht qun lý mi hot động ngân hàng; có chính sách để động viên
các ngun lc trong nước là chính, tranh th ti đa ngun lc ngoài nước, phát huy sc
mnh tng hp ca các thành phn kinh tế; bo đảm vai trò ch đạo và ch lc ca các t
chc tín dng nhà nước trong lĩnh vc tin t và hot động ngân hàng; gi v
ng định
hướng xã hi ch nghĩa, ch quyn quc gia; m rng hp tác và hi nhp quc tế; đáp
ng yêu cu phát trin kinh tế - xã hi, góp phn thc hin công nghip hoá, hin đại hoá
đất nước.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 06/1997/QHX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 06/1997/QHX - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 06/1997/QHX 9 10 365