Ktl-icon-tai-lieu

nghị định

Được đăng lên bởi sachtailieu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
___________
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 161/2005/N§-CP
______________________________________
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2005
nghÞ ®Þnh
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ LuËt söa ®æi,
bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
__________
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngµy 12 th¸ng 11
n¨m 1996 LuËt a ®æi, sung t ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé T ph¸p,
nghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
quy ®Þnh chung
§iÒu 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt híng dÉn thi hµnh mét ®iÒu cña
LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 1996 LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002 vÒ
mét sè quy ®Þnh chung trong viÖc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, quan ngang Bé, quan thuéc
ChÝnh phñ c¸c quan liªn quan trong viÖc lËp kiÕn cña ChÝnh phñ
vÒ ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña Quèc héi, ñy ban Th-
êng Quèc héi (sau ®©y gäi chung ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh)
tr×nh ñy ban Thêng Quèc héi; lËp ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ quyÕt, nghÞ
®Þnh cña ChÝnh phñ; tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña
Quèc héi, ñy ban Thêng Quèc héi; tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o, ban hµnh
nghị định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị định - Người đăng: sachtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
nghị định 9 10 377