Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 105/2003/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
_________

Sè : 105/2003/N§-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
________________________________________________________________

A.310

Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003

NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng
níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam
________

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :

Ch¬ng I
Quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i
§iÒu 132 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt ViÖt Nam sau ®©y ®îc tuyÓn lao ®éng níc ngoµi :
1. Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; bao gåm c¸c lo¹i h×nh
doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc, LuËt Doanh
nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
2. C¸c nhµ thÇu (thÇu chÝnh, thÇu phô) lµ tæ chøc kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p
nh©n cña ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi nhËn thÇu.
3. C¸c tæ chøc kinh doanh, dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc,
lùc lîng vò trang, ®oµn thÓ nh©n d©n, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x·
héi, tæ chøc x· héi.

2
4. V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña c«ng ty níc ngoµi; V¨n phßng ®¹i
diÖn cña c¸c tæ chøc : kinh tÕ, th¬ng m¹i, tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm,
khoa häc kü thuËt, v¨n hãa, thÓ thao, gi¸o dôc, y tÕ.
5. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.
6. C¸c c¬ së y tÕ, v¨n hãa, gi¸o dôc, ®µo t¹o, thÓ thao.
7. V¨n phßng dù ¸n níc ngoµi hoÆc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam.
8. Chi nh¸nh tæ chøc luËt s níc ngoµi ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.
9. Hîp t¸c x·.
C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc nãi trªn sau ®©y gäi chung lµ ngêi sö
dông lao ®éng.
§iÒu 2. Ngêi lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng
quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy lµ ngêi kh«ng cã quèc tÞch ViÖt Nam theo
LuËt Quèc tÞch ViÖt Nam.
Ch¬ng II
TuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi
lµm viÖc t¹i ViÖt Nam

§iÒu 3.
1. Ngêi sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy ®îc
tuyÓn lao ®éng níc ngoµi víi tû lÖ kh«ng qu¸ 3% so víi sè lao ®éng hiÖn cã
cña doanh nghiÖp, nhng nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸ 50 ngêi, Ýt nhÊt còng ®îc tuyÓn
01 ngêi.
2. §èi víi nh÷ng ngêi sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 vµ 9 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy kh«ng quy ®Þnh tû lÖ lao ®éng níc ngo...
chÝnh phñ
_________
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 105/2003/N§-CP
________________________________________________________________
A.310
Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003
NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng
níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam
________
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
Quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Doanh nghiÖp, quan, chøc t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i
§iÒu 132 cña luËt Lao ®éng ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt ViÖt Nam sau ®©y ®îc tuyÓn lao ®éng níc ngoµi :
1. Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; bao gåm c¸c lo¹i h×nh
doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc, LuËt Doanh
nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
2. C¸c nhµ thÇu (thÇu chÝnh, thÇu phô) chøc kinh t c¸ch ph¸p
nh©n cña ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi nhËn thÇu.
3. C¸c tæ chøc kinh doanh, ch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc,
lùc lîng vò trang, ®oµn thÓ nh©n d©n, tæ chøc chÝnh trÞ,chøc chÝnh t - x·
héi, tæ chøc x· héi.
Nghị định 105/2003/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 105/2003/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghị định 105/2003/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 9 10 817