Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Định 1052009NĐCP

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

Số: 105/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp
lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định
này là hành vi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên
quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật
về đất đai mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của
pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm cá nhân trong nước, cá
nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi chung là cá
nhân); cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài (gọi chung là tổ chức);
hộ gia đình; cơ sở tôn giáo có hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất
đai hoặc trong việc thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai.

2

2. Cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp
luật về quản lý đất đai sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ,
công chức và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành
tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi sử dụng đất không đúng
với mục đích sử dụng, loại đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy tờ khác về quyền sử dụng đất
quy định tại ...
CHÍNH PHỦ
_________
Số: 105/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lnh Xử vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành cnh
ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, b sung một số điều của Pháp
lệnh Xử lý vi phạmnh cnh ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về xphạt hành chính đối với những hành vi
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
2. Vi phạm hành chính trong nh vực đất đai quy định trong Nghị định
này hành vi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng đất, tổ chức, nhân liên
quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật
về đất đai mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của
pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm nhân trong ớc, cá
nhân nước ngoài, người Việt Nam định nước ngoài (gọi chung
nhân); cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài (gọi chung là tổ chức);
hộ gia đình; cơ sở n giáo hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất
đai hoặc trong việc thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai.
Nghị Định 1052009NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Định 1052009NĐCP - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghị Định 1052009NĐCP 9 10 203