Ktl-icon-tai-lieu

nghị định 107 về găm hàng

Được đăng lên bởi nguyenhuya1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 107/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2008
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI ĐẦU CƠ, GĂM HÀNG,
TĂNG GIÁ QUÁ MỨC, ĐƯA TIN THẤT THIỆT, BUÔN LẬU
VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp
lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng
4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với:
a) Hành vi đầu cơ hàng hóa; găm hàng; tăng giá quá mức; đưa tin thất thiệt về thị
trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ;
b) Hành vi vi phạm về kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ;
c) Hành vi xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép thóc, gạo, xăng, dầu, lâm sản, khoáng
sản qua biên giới;
d) Hành vi gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hoá, dịch vụ.
2. Việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 4, Điều 5,
Điều 6 và Điều 7 Nghị định này chỉ được áp dụng:
a) Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định của Chính
phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ được công bố áp dụng trong phạm vi cả nước và
các hàng hoá, dịch vụ khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được
công bố áp dụng trong phạm vi địa phương;
b) Trong trường hợp thị trường có biến động bất thường về cung cầu, giá cả hàng
hóa, dịch vụ do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác
khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định công bố áp dụng
các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi cả nước, từng khu vực hoặc được Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi địa
phương.
3. Các vụ vi phạm về đầu cơ hàng hóa, xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép xăng,
dầu, thóc gạo, lâm sản, khoáng sản qua biên giới quy định tại Điều 4, Điều 10 và Điều 11

Nghị định này nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên có dấu hiệu tội
phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách
nhiệm hình sự. Trường hợp cơ quan tố tụng hình sự có quyết định không truy cứu trách
nhiệm hình sự thì việc xử phạt hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều
10 và Điều 11 Nghị định này.
Điều 2....
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 107/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2008
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI ĐẦU CƠ, GĂM HÀNG,
TĂNG GIÁ QUÁ MỨC, ĐƯA TIN THẤT THIỆT, BUÔN LẬU
VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 Pháp
lệnh sửa đổi, bổ sung một sđiều của Pháp lệnh Xửvi phạm hành chính ngày 02 tháng
4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với:
a) Hành vi đầu hàng hóa; găm hàng; tăng giá quá mức; đưa tin thất thiệt v thị
trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ;
b) Hành vi vi phạm về kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ;
c) Hành vi xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép thóc, gạo, xăng, dầu, lâm sản, khoáng
sản qua biên giới;
d) Hành vi gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hoá, dịch vụ.
2. Việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 4, Điều 5,
Điều 6 và Điều 7 Nghị định này chỉ được áp dụng:
a) Đối với hàng hóa, dịch v thuộc danh mục nh ổn giá theo quy định của Chính
phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ được công bố áp dụng trong phạm vi cả ớc và
các hàng hoá, dịch v khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được
công bố áp dụng trong phạm vi địa phương;
b) Trong trường hợp thị trường biến động bất thường về cung cầu, giá cả hàng
hóa, dịch vụ do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác
khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định công bố áp dụng
các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi cả nước, từng khu vực hoặc được Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tnh quyết định công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi địa
phương.
3. Các vụ vi phạm về đầu hàng hóa, xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép xăng,
dầu, thóc gạo, lâm sản, khoáng sản qua biên giới quy định tại Điều 4, Điều 10 và Điều 11
nghị định 107 về găm hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị định 107 về găm hàng - Người đăng: nguyenhuya1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
nghị định 107 về găm hàng 9 10 48