Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 110/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ

--------Sè : 110/2002/N§-CP

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

--------------------------------------------------- h.L.300
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002

NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP
ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè
®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng
_____
ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :

§iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20
th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt
Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng c¨n cø theo LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ Bé luËt Lao ®éng
®· söa ®æi, bæ sung) nh sau :
1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 2 nh sau:
''1. ViÖc x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh, c¸c c¬ së ®Ó
s¶n xuÊt, sö dông, b¶o qu¶n, lu gi÷ c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã
yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng th× chñ ®Çu t, ngêi
sö dông lao ®éng ph¶i lËp b¸o c¸o kh¶ thi vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn
lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. Trong b¸o c¸o kh¶ thi ph¶i cã nh÷ng néi dung
chÝnh sau ®©y :
- §Þa ®iÓm, quy m« c«ng tr×nh, trong ®ã nªu râ kho¶ng c¸ch tõ c«ng
tr×nh, c¬ së s¶n xuÊt ®Õn khu d©n c vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c;
- Nªu râ nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm, cã h¹i, sù cè cã thÓ ph¸t sinh trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng; c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa, xö lý.

2
B¸o c¸o kh¶ thi vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao
®éng ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; chñ ®Çu t, ngêi sö
dông lao ®éng ph¶i sao göi cho c¬ quan Thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng ®Þa
ph¬ng ®Ó theo dâi vµ gi¸m s¸t theo luËt ®Þnh.''
2. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 3 nh sau:
"2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi ®a vµo sö dông c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c
chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng thuéc danh
môc do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ quy ®Þnh, ph¶i thùc
hiÖn ®¨ng ký vµ kiÓm ®Þnh.
Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh vµ híng dÉn thñ tôc ®¨ng
ký vµ kiÓm ®Þnh.
3. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 9 nh sau :
Thay thÕ côm tõ ''Thanh tra Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng" b»ng côm tõ
''Thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng'...
chÝnh phñ
-- - - - - -- -
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 110/2002/N§-CP
-- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- -
- h.L.300
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002
NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP
ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè
®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng
_____
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :
§iÒu 1. Söa ®æi, sung mét ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20
th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña luËt
Lao ®éng an toµn lao ®éng, sinh lao ®éng c¨n theo LuËt söa ®æi,
sung mét ®iÒu cña luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ luËt Lao ®éng
®· söa ®æi, bæ sung) nh sau :
1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 2 nh sau:
''1. ViÖc x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh, c¸c c¬ së ®Ó
s¶n xuÊt, sö dông, b¶o qu¶n, lu gi÷ c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt
yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng th× chñ ®Çu t, ngêi
dông lao ®éng ph¶i lËp b¸o c¸o kh¶ thi c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn
lao ®éng, sinh lao ®éng. Trong o c¸o kh¶ thi ph¶i nh÷ng néi dung
chÝnh sau ®©y :
- §Þa ®iÓm, quy c«ng tr×nh, trong ®ã nªu kho¶ng c¸ch tõ c«ng
tr×nh, c¬ së s¶n xuÊt ®Õn khu d©n c vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c;
- Nªu nh÷ng yÕu nguy hiÓm, cã h¹i, cã t ph¸t sinh trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng; c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa, xö lý.
Nghị định 110/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động - Trang 2
Nghị định 110/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghị định 110/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động 9 10 440