Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 113/2004/NĐ-CP - Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
_________

Sè :113/2004/N§-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
________________________________________________________________

TH.320

Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004

NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi
vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng
_______

chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi tæ chøc, c¸
nh©n ViÖt Nam cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng mµ kh«ng ph¶i lµ
téi ph¹m vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh
chÝnh, x¶y ra trong ph¹m vi l·nh thæ, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ, thÒm lôc
®Þa cña ViÖt Nam.
2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¸p luËt lao ®éng
trong ph¹m vi l·nh thæ, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa cña níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam còng bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy

2
®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi
chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c.
3. Ph¸p luËt lao ®éng ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm nh÷ng
quy ®Þnh trong Bé luËt Lao ®éng ®· ®îc söa ®æi, bæ sung vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng ®· ®îc söa ®æi, bæ sung.
§iÒu 2. Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng
1. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao
®éng do ngêi cã thÈm quyÒn ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 26, 27 vµ §iÒu 28 cña
NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn.
C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p
luËt lao ®éng khi cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy.
2. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng
ph¶i ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt ®Ó. Khi ph¸t hiÖn vi ph¹m
ph¶i cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ngay viÖc vi ph¹m; mäi hËu qu¶ do hµnh vi vi
ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t mét lÇn. Mét ngêi thùc
hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. NhiÒu
ngêi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m th× mçi ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö
ph¹t.
4. ViÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n cø vµo tÝ...
chÝnh phñ
_________
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè :113/2004/N§-CP
________________________________________________________________
TH.320
Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004
NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi
vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng
_______
chÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
NghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi tæ chøc,
nh©n ViÖt Nam cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng mµ kh«ng ph¶i
téi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i ph¹t vi ph¹m hµnh
chÝnh, x¶y ra trong ph¹m vi l·nh thæ, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ, thÒm lôc
®Þa cña ViÖt Nam.
2. nh©n, chøc níc ngoµi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¸p luËt lao ®éng
trong ph¹m vi l·nh thæ, vïng ®Æc quyÒn kinh thÒm lôc ®Þa cña níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam còng ph¹t hµnh chÝnh theo quy
Nghị định 113/2004/NĐ-CP - Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 113/2004/NĐ-CP - Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nghị định 113/2004/NĐ-CP - Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động 9 10 265