Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 119

Được đăng lên bởi Kim Jun
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
Số: 119/2014/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm
2014

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề,
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
__________________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao
động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết
định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động; quyết định, hành vi về
dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề; quyết định, hành
vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi
phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động, dạy
nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng.
2. Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động của đoàn thanh tra được thực
hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của pháp luật liên
quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với đối tượng sau đây:
a) Người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học nghề, người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
b) Người sử dụng lao động;
c) Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề;
d) Tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng;
đ) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dạy nghề, hoạt động đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân theo quy định của Luật Người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
b) Quyết định hành...
CHÍNH PHỦ
Số: 119/2014/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm
2014
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề,
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
__________________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao
động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết
định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động; quyết định, hành vi về
dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề; quyết định, hành
vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định 119 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 119 - Người đăng: Kim Jun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghị định 119 9 10 15