Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Định 12 của Chính Phủ

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Số: 12/2002/NĐ-CP Ngày 22 Tháng 01 năm 2002
Về hoạt động đo đạc và bản đồ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Nhằm bảo đảm sự thống nhất quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên
phạm vi cả nước;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính;
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc triển khai và thống nhất quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ
trên phạm vi cả nước.
Các hoạt động đo đạc và bản đồ ở đất liền, vùng trời và các vùng biển thuộc chủ quyền
và quyền tài phán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều phải tuân thủ Nghị
định này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ trong Nghị định này được hiểu như sau:
1. Đo đạc là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị thu nhận thông tin
và xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và các thông tin có liên quan của
các đối tượng ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng
tĩnh hoặc biến động theo thời gian. Các thể loại đo đạc bao gồm: đo đạc mặt đất, đo đạc
đáy nước, đo đạc trọng lực, đo đạc ảnh, đo đạc hàng không, đo đạc vệ tinh, đo đạc hàng
hải, đo đạc thiên văn, đo đạc vũ trụ.
2. Bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật thu nhận và xử lý các thông tin, dữ liệu
từ quá trình đo đạc, khảo sát thực địa để biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu
nhỏ bằng hệ thống ký hiệu và mầu sắc theo các quy tắc toán học nhất định. Các thể loại
bản đồ bao gồm: bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, bản
đồ biển, bản đồ chuyên ngành và các loại bản đồ chuyên đề khác.
3. Hệ quy chiếu là hệ thống toạ độ toán học trong không gian và trên mặt phẳng để biểu
thị lên đó các kết quả đo đạc và bản đồ; hệ quy chiếu quốc gia là hệ quy chiếu được lựa
chọn để sử dụng thống nhất trong cả nước.
4. Hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia bao gồm: toạ độ gốc trắc địa, toạ độ gốc thiên
văn, toạ độ gốc vệ tinh, giá trị gốc trọng lực tuyệt đối, giá trị gốc độ cao, giá trị gốc độ
sâu; hệ thống này được xác định thống nhất cho cả nước; mỗi số liệu gốc đo đạc quốc gia
được gắn với một điểm có dấu mốc cố định, lâu dài được gọi là điểm gốc đo đạc quốc
gia.
5. Hệ thống điểm đo đạc cơ sở là các điểm có dấu mốc kiên cố trên thực địa được đo liên
kết thành các mạng lưới nhằm mục đích xác định giá trị của đại lượng thuộc các thể loại:
toạ độ, độ cao, độ sâu, trọn...
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Số: 12/2002/NĐ-CP Ngày 22 Tháng 01 năm 2002
Về hoạt động đo đạc và bản đồ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Nhằm bảo đảm sự thống nhất quản triển khai hoạt động đo đạc bản đồ trên
phạm vi cả nước;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính;
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc triển khai và thống nhất quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ
trên phạm vi cả nước.
Các hoạt động đo đạcbản đ đất liền, vùng trờicác vùng biển thuộc chủ quyền
quyền tài phán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều phải tuân thủ Nghị
định này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ trong Nghị định này được hiểu như sau:
1. Đo đạc là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị thu nhận thông tin
và xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và các thông tin có liên quan của
các đối tượng ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy ớc, khoảng không dạng
tĩnh hoặc biến động theo thời gian. c thể loại đo đạc bao gồm: đo đạc mặt đất, đo đạc
đáy nước, đo đạc trọng lực, đo đạc ảnh, đo đạc hàng không, đo đạc vệ tinh, đo đạc ng
hải, đo đạc thiên văn, đo đạc vũ trụ.
2. Bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật thu nhận và xử lý các thông tin, dữ liệu
từ quá trình đo đạc, khảo sát thực địa để biểu thị bề mt trái đất dưới dạng hình thu
nhỏ bằng hệ thống hiệu và mầu sắc theo các quy tắc toán học nhất định. Các thể loại
bản đồ bao gồm: bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, bản
đồ biển, bản đồ chuyên ngành và các loại bản đồ chuyên đề khác.
3. Hệ quy chiếu hệ thống to độ toán học trong không gian trên mặt phẳng để biểu
thị n đó các kết quả đo đạcbản đồ; hệ quy chiếu quốc giahệ quy chiếu được lựa
chọn để sử dụng thống nhất trong cả nước.
4. H thống s liệu gốc đo đạc quốc gia bao gồm: toạ đ gốc trắc đa, toạ đ gốc thiên
văn, toạ độ gốc vệ tinh, giá trị gốc trọng lực tuyệt đối, giá trị gốc đ cao, giá trị gốc độ
sâu; hệ thống này được xác định thống nhất cho cả ớc; mỗi số liệu gốc đo đạc quốc gia
được gắn với một điểm có dấu mốc c định, lâu i được gọi điểm gốc đo đạc quốc
gia.
5. Hệ thống điểm đo đạc cơ sở là các điểm có dấu mốc kiên cố trên thực địa được đo liên
kết thành các mạng lưới nhằm mục đích xác định giá trị của đại lượng thuộc các thể loại:
toạ độ, độ cao, độ sâu, trọng lực, thiên văn, vệ tinh tại các điểm đó để làm gốc đo đạc cho
từng khu vực; hệ thống điểm đo đạcsở quốc gia hệ thống điểm đo đạc sở được
thành lập theo tiêu chuẩn thống nhất phục vụ nhu cầu sử dụng chung cho tất cả các ngành
Nghị Định 12 của Chính Phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Định 12 của Chính Phủ - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghị Định 12 của Chính Phủ 9 10 872