Ktl-icon-tai-lieu

Nghị ĐỊnh 1422005NĐCP

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
---------

Sè : 142/2005/

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------------------------------------------------

Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2005

NGHỊ ĐỊNH
Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước khi:
1. Nhà nước cho thuê đất.
2. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất sang cho thuê đất.
3. Nhà nước cho thuê mặt nước.
Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường
hợp sau đây:
a) Hộ gia đình, cá nhân:
- Thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm
muối.
- Có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức
được giao trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết
theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật Đất đai 2003.

2

- Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 01 tháng 01
năm 1999 đến trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành, trừ diện tích
đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất.
- Thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; hoạt động
khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
- Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.
- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,
nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất phải
chuyển sang thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 82 Luật Đất đai
2003.
b) Tổ chức kinh tế thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng
cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh
doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động
khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
c) Doanh nghiệp nhà nước đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử
dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi
trồng thuỷ sản, làm muối trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 phải chuyển sang
thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai 2003.
d) Tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và đã
nộp tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quy...
chÝnh phñ
---------
Sè : 142/2005/
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------------------------------------------------
Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2005
NGHỊ ĐỊNH
Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước khi:
1. Nhà nước cho thuê đất.
2. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất sang cho thuê đất.
3. Nhà nước cho thuê mặt nước.
Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
1. Nhà ớc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường
hợp sau đây:
a) Hộ gia đình, cá nhân:
- Thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm
muối.
- nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hn mức
được giao trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 thời hạn sử dụng đất đã hết
theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật Đất đai 2003.
Nghị ĐỊnh 1422005NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị ĐỊnh 1422005NĐCP - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghị ĐỊnh 1422005NĐCP 9 10 731