Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH 16 NĂM 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Được đăng lên bởi manhnapa
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
Số: 16/2010/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm
2010

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường
của Nhà nước
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm
bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong hoạt động quản
lý hành chính, tố tụng và thi hành án; quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong
hoạt động quản lý hành chính và thi hành án.
Điều 2. Xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
1. Nhà nước chỉ bồi thường đối với các trường hợp thiệt hại được quy định trong phạm
vi của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi có đủ các căn cứ quy định tại
khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
2. Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng, tình
thế cấp thiết trong các trường hợp sau đây:
a) Thiệt hại xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể
khắc phục được mặc dù người thi hành công vụ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và
khả năng cho phép;
b) Thiệt hại xảy ra trong điều kiện vì người thi hành công vụ muốn tránh một nguy cơ
đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền, lợi ích hợp pháp
của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây
ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn;

c) Thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết khác theo quy định của
pháp luật.
Chương II
GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
Điều 3. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại
khoản 1 Điều 14 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được xác định như sau:
1. Trong trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là cán bộ, công chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì cơ quan có trách nhiệm bồi
thường là Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại
khoản 2 Điều này.
2. Trong trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là ...
CHÍNH PHỦ
Số: 16/2010/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm
2010
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường
của Nhà nước
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết bồi thường tại quan trách nhiệm
bồi thường và trách nhiệm hoàn tr của người thi hành công vụ trong hoạt động quản
hành chính, tố tụng và thi hành án; quản nhà nước về công tác bồi thường trong
hoạt động quản lý hành chính và thi hành án.
Điều 2. Xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
1. Nhà nước chỉ bồi thường đối với các trường hợp thiệt hại được quy định trong phạm
vi của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi đủ các căn cứ quy định tại
khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
2. Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra do sự kiện bất kh kháng, tình
thế cấp thiết trong các trường hợp sau đây:
a) Thiệt hại xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được không thể
khắc phục được mặcngười thi hành công v đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và
khả năng cho phép;
b) Thiệt hại xảy ra trong điều kiện người thi hành công vụ muốn tránh một nguy
đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền, lợi ích hợp pháp
của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác phải có hành động gây
ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn;
NGHỊ ĐỊNH 16 NĂM 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH 16 NĂM 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước - Người đăng: manhnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH 16 NĂM 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 9 10 782