Ktl-icon-tai-lieu

Nghị ĐỊnh 172006NĐCP

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

_______

Sè : 17/2006/N§-CP

______________________________________________________

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2006

nghÞ ®Þnh
VÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c NghÞ ®Þnh híng dÉn
thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP
vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn
________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
XÐt đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng
Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH :
Điều 1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung
Nghị định này quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về
thi hành Luật Đất
đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP), Nghị định
số 182/2004/NĐ-CP ngày
29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (gọi là
Nghị định số 182/2004/NĐ-CP); Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004
của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gọi là Nghị
định
số 197/2004/NĐ-CP), Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12
năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (gọi là Nghị định
số
198/2004/NĐ-CP), Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về
việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi là Nghị định số 187/2004/NĐCP).
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 30 như sau:
"2. Việc chấp hành tốt pháp luật về đất đai của người xin giao đất, thuê đất đối với
trường hợp người xin giao đất, thuê đất đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó
để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trên cơ sở bản tự kê khai của
người xin giao đất, thuê đất về tất cả diện tích đất, tình trạng sử dụng đất đã được Nhà

2
nước giao, cho thuê trước đó và tự nhận xét về chấp hành pháp luật về đất đai, Sở Tài
nguyên và Môi trường nơi có đất đang làm thủ tục giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm
liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đã giao, đã cho thuê để xác minh mức
độ chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất trong quá trình thực hiện các dự
án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Trường hợp người xin giao đất, thuê đất là tổ chức kinh tế không thuộc sở hữu nhà
nước thì phải kê khai tất cả diện tích đất, tình trạng sử dụng đất mà Nhà nước đã giao, đã
cho thuê đối với tổ chức kinh tế đó và các...
chÝnh phñ
_______
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 17/2006/N§-CP
______________________________________________________
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2006
nghÞ ®Þnh
VÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c NghÞ ®Þnh híng dÉn
thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP
vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn
________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
XÐt đề nghị của B trưởng Bộ i nguyên Môi trường Bộ trưởng
Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Điều 1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung
Nghị định này quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Lut Đất
đai (gi là Ngh đnh s 181/2004/NĐ-CP), Nghđịnh s182/2004/NĐ-CP ngày
29 tháng 10 năm 2004 ca Chính ph v xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vc đất đai (gi là
Ngh đnh s 182/2004/NĐ-CP); Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004
của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ i định khi Nhà nước thu hồi đất (gọi Nghị
định s 197/2004/NĐ-CP), Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12
năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (gọi Nghị định s
198/2004/NĐ-CP), Nghđnh s 187/2004/NĐ-CP ny 16 tháng 11 năm 2004 ca Chính ph về
việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi Nghị định số 187/2004/NĐ-
CP).
Điều 2. Sửa đổi, b sung mt s điều ca Nghđnh s181/2004/-CP
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 30 như sau:
"2. Việc chấp hành tốt pháp luật về đất đai của người xin giao đất, thuê đất đối với
trường hợp người xin giao đất, thuê đất đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó
để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trênsở bản tự khai của
người xin giao đất, th đất về tất c diện tích đất, tình trạng sử dụng đất đã được Nhà
Nghị ĐỊnh 172006NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị ĐỊnh 172006NĐCP - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị ĐỊnh 172006NĐCP 9 10 370