Ktl-icon-tai-lieu

Nghị ĐỊnh 1812004NĐCP

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè : 181/2004/N§-CP

A.310

Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004

NGHÞ §ÞNH CñA CHÝNH PHñ
VÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai
-------CHÝNH PHñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng,
NGHÞ §ÞNH :
NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG

Ch¬ng I

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc thi hµnh LuËt §Êt ®ai ®· ®îc Quèc héi kho¸ XI,
kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.
2. ViÖc quy ®Þnh ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt; thu tiÒn sö
dông ®Êt, thu tiÒn thuª ®Êt; båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt ®Ó sö
dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, ph¸t triÓn
kinh tÕ; thanh tra ®Êt ®ai; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai ®îc thùc
hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c nghÞ ®Þnh kh¸c cña ChÝnh phñ.
3. §èi tîng ¸p dông cña NghÞ ®Þnh nµy bao gåm:
a) C¬ quan nhµ níc thùc hiÖn quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®¹i diÖn chñ së h÷u toµn
d©n vÒ ®Êt ®ai, thùc hiÖn nhiÖm vô thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai;
b) Ngêi sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña LuËt §Êt ®ai;
c) C¸c ®èi tîng kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt.
§iÒu 2. Ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi víi viÖc sö dông ®Êt
Ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi víi viÖc sö dông ®Êt ®îc quy ®Þnh nh sau:
1. Ngêi ®øng ®Çu cña tæ chøc, tæ chøc níc ngoµi lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc
Nhµ níc ®èi víi viÖc sö dông ®Êt cña tæ chøc m×nh.
2. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc

2
®èi víi viÖc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµo môc ®Ých c«ng Ých; ®Êt phi n«ng nghiÖp
®· giao cho ñy ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn ®Ó sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng
trô së ñy ban nh©n d©n vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng phôc vô ho¹t ®éng v¨n hãa, gi¸o
dôc, y tÕ, thÓ dôc, thÓ thao, vui ch¬i, gi¶i trÝ, chî, nghÜa trang, nghÜa ®Þa vµ c¸c c«ng
tr×nh c«ng céng kh¸c cña ®Þa ph¬ng.
3. Ngêi ®¹i diÖn cho céng ®ång d©n c lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi
víi viÖc sö dông ®Êt ®· giao cho céng ®ång d©n c.
4. Ngêi ®øng ®Çu c¬ së t«n gi¸o lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi víi
viÖc sö dông ®Êt ®· giao cho c¬ së t«n gi¸o.
5. Chñ hé gia ®×nh lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi víi viÖc sö dông ®Êt
cña hé gia ®×nh.
6. C¸ nh©n, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi chÞu tr¸ch
nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi víi viÖc s...
chÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 181/2004/N§-CP
A.310
Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004
NGHÞ §ÞNH CñA CHÝNH PHñ
VÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai
-- - - - - --
CHÝNH PHñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng,
NGHÞ §ÞNH :
Ch¬ng I
NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc thi hµnh LuËt §Êt ®ai ®· ®îc Quèc héi kho¸ XI,
kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.
2. ViÖc quy ®Þnh ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt; thu tiÒn
dông ®Êt, thu tiÒn thuª ®Êt; båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c khi Nníc thu håi ®Êt ®Ó
dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, ph¸t triÓn
kinh tÕ; thanh tra ®Êt ®ai; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai ®îc thùc
hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c nghÞ ®Þnh kh¸c cña ChÝnh phñ.
3. §èi tîng ¸p dông cña NghÞ ®Þnh nµy bao gåm:
a) quan nhµ níc thùc hiÖn quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm ®¹i diÖn chñ h÷u toµn
d©n vÒ ®Êt ®ai, thùc hiÖn nhiÖm vô thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai;
b) Ngêi sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña LuËt §Êt ®ai;
c) C¸c ®èi tîng kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt.
§iÒu 2. Ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi víi viÖc sö dông ®Êt
Ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc ®èi víi viÖc sö dông ®Êt ®îc quy ®Þnh nh sau:
1. Ngêi ®øng ®Çu a tæ chøc, tæ chøc níc ngoµi ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc
Nhµ níc ®èi víi viÖc sö dông ®Êt cña tæ chøc m×nh.
2. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc
Nghị ĐỊnh 1812004NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị ĐỊnh 1812004NĐCP - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Nghị ĐỊnh 1812004NĐCP 9 10 35