Ktl-icon-tai-lieu

Nghị ĐỊnh 1972004NĐCP

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
---------

Sè : 197/2004/

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---------------------------------------------------------------------------

P310

Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004

VÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt
--------

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,

Ch¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc
thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi
Ých c«ng céng, môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 NghÞ ®Þnh sè
181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt
§Êt ®ai.
2. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc
(ODA), nÕu viÖc båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c theo yªu cÇu cña nhµ tµi trî
kh¸c víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× tríc khi ký kÕt §iÒu íc quèc tÕ, c¬
quan chñ qu¶n dù ¸n ®Çu t ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt
®Þnh.
Trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy
®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña §iÒu
íc quèc tÕ ®ã.
3. C¸c trêng hîp kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy:
a) Céng ®ång d©n c x©y dùng, chØnh trang c¸c c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých
chung cña céng ®ång b»ng nguån vèn do nh©n d©n ®ãng gãp hoÆc Nhµ níc
hç trî;
b) Khi Nhµ níc thu håi ®Êt kh«ng thuéc ph¹m vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1
§iÒu nµy.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông

2

1. Tæ chøc, céng ®ång d©n c, c¬ së t«n gi¸o, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong
níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®ang sö
dông ®Êt bÞ Nhµ níc thu håi ®Êt (sau ®©y gäi chung lµ ngêi bÞ thu håi ®Êt).
2. Ngêi bÞ thu håi ®Êt, bÞ thiÖt h¹i tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt bÞ thu håi, ®îc
båi thêng ®Êt, tµi s¶n, ®îc hç trî vµ bè trÝ t¸i ®Þnh c theo quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh nµy.
3. Nhµ níc khuyÕn khÝch ngêi cã ®Êt, tµi s¶n thuéc ph¹m vi thu håi ®Êt
®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy
tù nguyÖn hiÕn, tÆng mét phÇn hoÆc toµn bé ®Êt, tµi s¶n cho Nhµ níc.
§iÒu 3. Chi tr¶ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c
1. Nhµ níc tæ chøc thùc hiÖn viÖc båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c vµ gi¶i
phãng mÆt b»ng :
a) Tæ chøc ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt th× tiÒn båi
thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c vµ kinh phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi thêng, hç trî, t¸i
®Þnh c theo quy ®Þnh cña NghÞ ®...
chÝnh phñ
---------
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 197/2004/
----------------------------------------------------------------------
------
P310
Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004
VÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt
--------
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh båi thêng, trî t¸i ®Þnh c khi Nhµ c
thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi
Ých c«ng céng, môc ®Ých ph¸t triÓn kinh quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 NghÞ ®Þnh sè
181/2004/N§-CP ny 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ thi hµnh LuËt
§Êt ®ai.
2. §èi víi c¸c ¸n dông nguån vèn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc
(ODA), nÕu viÖc båi thêng, trî vµ t¸i ®Þnh c theo yªu cÇu cña nhµ tµi trî
kh¸c víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× tríc khi kÕt §iÒu íc quèc tÕ,
quan chñ qu¶n ¸n ®Çu t ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt
®Þnh.
Trêng hîp §iÒu íc quèc mµ ViÖt Nam ®· kÕt hoÆc gia nhËp cã quy
®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña §iÒu
íc quèc tÕ ®ã.
3. C¸c trêng hîp kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy:
a) Céng ®ång d©n c x©y dùng, chØnh trang c¸c c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých
chung cña céng ®ång b»ng nguån vèn do nh©n d©n ®ãng gãp hoÆc Nhµ níc
hç trî;
b) Khi Nhµ níc thu håi ®Êt kh«ng thuéc ph¹m vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1
§iÒu nµy.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
Nghị ĐỊnh 1972004NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị ĐỊnh 1972004NĐCP - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghị ĐỊnh 1972004NĐCP 9 10 820