Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 1982004NĐCP

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
________

Sè :198/2004/N§-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

__________________

Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m
2004

NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
VÒ thu tiÒn sö dông ®Êt
_____

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,
NghÞ ®Þnh :

Ch¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh thu tiÒn sö dông ®Êt khi:
1. Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt;
2. ChuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt;
3. ChuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt;
4. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c ®èi tîng ph¶i nép
tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy.
5. X©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ.
§iÒu 2. §èi tîng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt
1. Ngêi ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau ®©y:
a) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc giao ®Êt ë;
b) Tæ chøc kinh tÕ ®îc giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ ë ®Ó
b¸n hoÆc cho thuª;
c) Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc ®îc giao ®Êt lµm mÆt
b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh;

2

d) Tæ chøc kinh tÕ ®îc giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých ®Çu t x©y dùng kÕt
cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª;
®) Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc giao ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng
tr×nh c«ng céng cã môc ®Ých kinh doanh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ;
e) Tæ chøc kinh tÕ ®îc giao ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp,
nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi;
g) Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®îc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n
®Çu t.
2. Ngêi ®ang sö dông ®Êt trong c¸c trêng hîp:
a) §Êt n«ng nghiÖp, ®Êt phi n«ng nghiÖp ®îc giao kh«ng thu tiÒn sö dông
®Êt hoÆc ®îc thuª ®Êt, nay ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp
chuyÓn sang sö dông vµo môc ®Ých ®Êt ë hoÆc ®Êt phi n«ng nghiÖp cã thu tiÒn
sö dông ®Êt, ®Êt sö dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng cã môc ®Ých kinh
doanh (x· héi hãa) thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao;
b) §Êt n«ng nghiÖp ®îc Nhµ níc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt, chuyÓn
sang sö dông vµo môc ®Ých ®Êt phi n«ng nghiÖp cã thu tiÒn sö dông ®Êt;
c) §Êt phi n«ng nghiÖp (kh«ng ph¶i lµ ®Êt ë) ®îc Nhµ níc giao cã thu
tiÒn sö dông ®Êt chuyÓn sang sö dông lµm ®Êt ë.
3. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ë mµ ®Êt ®ã ®îc sö dông tõ
ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn thêi ®iÓm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö
dông ®Êt, cha nép tiÒn sö dông ®Êt, nay ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn
cÊp giÊy chøng nhË...
chÝnh phñ
________
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè :198/2004/N§-CP
__________________
Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m
2004
NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
VÒ thu tiÒn sö dông ®Êt
_____
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,
NghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh thu tiÒn sö dông ®Êt khi:
1. Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt;
2. ChuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt;
3. ChuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt;
4. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c ®èi tîng ph¶i nép
tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy.
5. X©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ.
§iÒu 2. §èi tîng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt
1. Ngêi ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau ®©y:
a) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc giao ®Êt ë;
b) Tæ chøc kinh tÕ ®îc giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ ë ®Ó
b¸n hoÆc cho thuª;
c) chøc kinh tÕ, gia ®×nh, nh©n trong níc ®îc giao ®Êt lµm mÆt
b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh;
Nghị định 1982004NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 1982004NĐCP - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghị định 1982004NĐCP 9 10 878