Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 25/2004 hướng dẫn pháp lệnh trọng tài thương mại

Được đăng lên bởi buithihahuyen-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
Số: 25/2004/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm
2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Trọng tài thương mại ngày 25 tháng 02 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại (sau đây gọi
tắt là Pháp lệnh) về thẩm quyền của Trọng tài thương mại; trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt
động, chấm dứt hoạt động, lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài; lệ phí tòa án
liên quan đến trọng tài; xử lý vi phạm và quản lý nhà nước về trọng tài.
Điều 2. Thẩm quyền của Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại quy
định tại khoản 3 Điều 2 của Pháp lệnh mà các bên tranh chấp là cá nhân kinh doanh hoặc tổ chức kinh
doanh.
Tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài, nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thỏa
thuận trọng tài.
Điều 3. Khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Nhà nước khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định
này, tạo điều kiện phát triển hoạt động trọng tài thương mại phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
Chương II
THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
Điều 4. Thành lập Trung tâm Trọng tài
1. Trung tâm Trọng tài được thành lập tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí
Minh.
Các Trung tâm Trọng tài đã được thành lập theo quy định của pháp luật trước ngày Pháp lệnh có hiệu
lực được tiếp tục hoạt động theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định này.
2. Việc thành lập Trung tâm Trọng tài không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này phải
căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm các điều kiện thành lập
Trung tâm Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Pháp lệnh.
3. Các quy định của Điều này không ảnh hưởng đến việc các bên tranh chấp thành lập Hội đồng Trọng
tài theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh.

1

Điều 5. Trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm Trọng tài
1. Các sáng lập viên có đủ điều kiện làm Trọng tài viên theo quy định tại Điều 12 của Pháp ...
CHÍNH PHỦ
Số: 25/2004/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm
2004
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Trọng tài thương mại ngày 25 tháng 02 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại (sau đây gọi
tắt là Pháp lệnh) về thẩm quyền của Trọng tài thương mại; trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt
động, chấm dứt hoạt động, lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài; lệ phí tòa án
liên quan đến trọng tài; xử lý vi phạm và quản lý nhà nước về trọng tài.
Điều 2. Thẩm quyền của Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại quy
định tại khoản 3 Điều 2 của Pháp lệnh các bên tranh chấp là cá nhân kinh doanh hoặc tổ chức kinh
doanh.
Tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài, nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên thỏa
thuận trọng tài.
Điều 3. Khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Nhà nước khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định
này, tạo điều kiện phát triển hoạt động trọng tài thương mại phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
Chương II
THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
Điều 4. Thành lập Trung tâm Trọng tài
1. Trung tâm Trọng tài được thành lập tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí
Minh.
Các Trung tâm Trọng tài đã được thành lập theo quy định của pháp luật trước ngày Pháp lệnh có hiệu
lực được tiếp tục hoạt động theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định này.
2. Việc thành lập Trung tâm Trọng tài không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này phải
căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm các điều kiện thành lập
Trung tâm Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Pháp lệnh.
3. Các quy định của Điều này không ảnh hưởng đến việc các bên tranh chấp thành lập Hội đồng Trọng
tài theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh.
1
Nghị định 25/2004 hướng dẫn pháp lệnh trọng tài thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 25/2004 hướng dẫn pháp lệnh trọng tài thương mại - Người đăng: buithihahuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghị định 25/2004 hướng dẫn pháp lệnh trọng tài thương mại 9 10 423